Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Koszty podatkowy i rachunkowy nie idą w parze

14-04-2015

W styczniowym Przeglądzie Prasy Podatkowej - nr 24 , opisywaliśmy wyrok  NSA z dnia 18 grudnia 2014r. (sygn. akt. II FSK 2924/12), w którym odmiennej od dotychczasowej linii orzeczniczej stwierdzono iż zaksięgowanie wydatku w księgach rachunkowych będzie określać datę powstania kosztu podatkowego.

Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach konsekwentnie stają na stanowisku,  że w przypadku kosztów pośrednich zgodnie z art. 15  ust. 4e u.d.o.p dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych należy interpretować zgodnie z przepisami o rachunkowości (np. syg. interpretacji DIS ITPB3/423-62/14/PST oraz IBPBI/2/423-368/14/PC). Natomiast w przeważającej większości sądy administracyjne  wskazują na brak intencji ustawodawcy do uregulowania kwestii momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu poprzez odniesienie do zasad stosowanych w tym zakresie w rachunkowości (np.  sygn. akt  II FSK 115/13 oraz sygn. akt II FSK 1685/12). Tym razem NSA podzielił dominujący pogląd w wydanych wyrokach z dnia 1 kwietnia 2015r.

W przedmiotowej sprawie Spółka planowała w polityce rachunkowej ująć opłatę przyłączeniową i remont środków trwałych jako rozliczenia międzyokresowe, a wstępną opłatę leasingową poprzez odpisy amortyzacyjne. Zdaniem Spółki, powyższy sposób rozliczeń nie powinien rzutować na  sposób rozliczania kosztów na gruncie przepisów podatkowych.

Korzystne dla siebie rozstrzygnięcie Spółka uzyskała dopiero na drodze sądowej gdzie zostały uchylone niekorzystne interpretacje w przedmiotowej sprawie.  Zdaniem Sądu, aby ustawa o rachunkowości wywierała skutki podatkowe, muszą istnieć przepisy zawierające wyraźne odesłanie do jej treści. W przedmiotowej sprawie w opinii Sądu brak takiego odesłania, dlatego przepisy o rachunkowości nie mogą wpływać na sposób rozliczeń podatkowych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 07.04.2015, str. B3.

Wyroki NSA w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 717/13, II FSK 841/13, II FSK 1604/13