Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Koszty poniesione w SSE to zapłata

18-01-2017

Spółka prowadząca działalność gospodarczą na terenie tarnobrzeskiej SSE (Specjalna Strefa Ekonomiczna) miała wątpliwość co do określenia momentu poniesienia kosztu inwestycji realizowanej na terenie strefy, stanowiącego jeden z czynników determinujących moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 PDOPrU  - czy jest to moment ujęcia kosztu w księgach, czy moment faktycznej zapłaty.

Spółka twierdziła, że wydatek powinien być zaliczany do kosztów podatkowych już w dacie ujęcia go w księgach, zgodnie z zasadą memoriałową (art. 15 ust. 4e ustawy o CIT). Z tym stanowiskiem nie zgodził się organ podatkowy.

Spółka podtrzymując swoje stanowisko przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W toku analizowanej sytuacji pojawiły się sprzeczne wykładnie:

  • Początkowo WSA, następnie NSA zgodziły się co do kwestii, że ujęcie w kosztach podatkowych powinno następować w dacie faktycznej zapłaty, tj. z chwilą obciążenia rachunku bankowego przedsiębiorcy.

Po ponownym rozparzeniu sprawy:

  • WSA we Wrocławiu zgodził się ze stanowiskiem Spółki, uznając, że wydatki inwestycyjne powinny być ujmowane w kosztach już w dacie ujęcia ich w księgach rachunkowych.

 

Źródło:

Wyrok NSA z 29 grudnia 2016 r., (II FSK 3072/16)

Wyrok WSA we Wrocławiu z 06 lipca 2016 r., (I SA/Wr 404/16)

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Anna Ganczarska