Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Kwota zasądzona od inwestora solidarnie z wykonawcą na rzecz podwykonawców w kosztach uzyskania przychodu

24-05-2016

Kwota zasądzona sądownie na rzecz podwykonawcy, może zostać uznana przez inwestora – będącego zobowiązanym solidarnie z wykonawcą do uregulowania zapłaty – za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy CIT. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12.05.2016 roku (sygn. akt II FSK 837/14).

Wyrok dotyczył interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka będąca podwykonawcą nie otrzymała zapłaty za wykonane prace budowlane od głównego wykonawcy i wkroczyła na drogę sądową ze spółką będącą inwestorem w celu wyegzekwowania wierzytelności. Zgodnie z wyrokiem sądu, inwestor został zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane prace. Kwoty zostały zasądzone ze względu na fakt, że inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę za wykonane roboty budowlane. W tej sytuacji spółka będąca inwestorem wystąpiła z pytaniem czy kwota wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy wraz z odsetkami i kosztami procesu jest kosztem uzyskania przychodu. Sama spółka zajęła stanowisko, iż tak, wydatki spełniają przesłanki uznania ich za koszt. Z tym poglądem nie zgodził się w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, a także w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Zarówno organ podatkowy, jak i sąd uznali, że nie istnieje związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem kosztu a realną szansą powstania przychodów podatkowych lub zabezpieczeniem jego źródła. Dopiero NSA uznał stanowisko inwestora za prawidłowe (nie opublikowano dotąd uzasadnienia ww. orzeczenia).


Czytaj dalej w materiale źródłowym.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12.05.2016 roku o sygnaturze akt II FSK 837/14