Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Leasing po nowemu, czyli nowy standard MSSF16 od 2019r.

14-04-2016

Przyzwyczailiśmy się do tego, że nowy rok przynosi zmiany. Tym razem styczeń zaowocował nowelizacją przepisów dotyczących standardu umów leasingowych. Obowiązujący dotychczas MSR 17 zastąpi Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 „Leasing”, zwany popularnie MSSF 16.

Co było?

Do tej pory dla bardzo wielu umów trudno było jednoznacznie wyznaczyć granice pomiędzy umowami dotyczącymi leasingu operacyjnego a leasingu finansowego. Niejasność w tym obszarze mogła powodować nieścisłości. Wynikało to z prostej zależności – leasing operacyjny nie był wykazywany w bilansie spółki, ale był ujmowany w jej wyniku jako koszt dzierżawy. Przykładowo: załóżmy, że mamy do czynienia z samochodem objętym umową leasingową. Z jednej strony mamy zobowiązanie wobec leasingodawcy, które w bilansie spółki wykazujemy po stronie pasywów, a z drugiej strony w ewidencji majątku trwałego wskazujemy wartość środka trwałego.
Przy klasyfikacji tej umowy jako leasing operacyjny nie nastąpiłoby zwiększenie wartości aktywów, nie nastąpiłoby także rozpoznanie zobowiązania leasingowego.

Sposób ujęcia w księgach leasingobiorcy nowej umowy leasingowej wg nowego MSSF będzie znacznie prostszy.

Co będzie.

Nowy standard MSSF 16 wchodzi w życie w 2019r. W myśl jego zapisów dla leasingobiorców zostanie wprowadzony jeden typ umów – leasing finansowy. Dla podmiotów giełdowych stosujących MSSF oznacza to w praktyce wykazywanie w aktywach spółki prawa do używania środka trwałego, z jednoczesnym ujęciem wartości bieżącej przyszłych należności leasingowych po stronie zobowiązań. Nietrudno zatem przewidzieć, że obecnie kwalifikowane umowy leasingu operacyjnego, wg nowych wytycznych będą prezentowane jako koszt amortyzacji i koszt odsetkowy.

Nowe regulacje pociągną za sobą zmiany w sprawozdaniach finansowych w postaci wzrostu wartości aktywów i pasywów, a także przełożą się na rachunek zysków i strat. W dalszej perspektywie spowoduje to szereg innych konsekwencji:

  • koszty amortyzacji zastąpią koszty najmu – nastąpi wzrost EBITDA
  • przesunięcie części kosztów najmu do kosztów odsetek - wzrost EBIT
  • wzrost aktywów trwałych
  • wzrost zobowiązań
  • zmianę w rachunkach cash flow – poprawa przepływów operacyjnych

Odstępstwa od reguły
Zapisy MSSF16 nie będą dotyczyć leasingu krótkoterminowego (którego czas trwania nie przekracza 12 miesięcy) i leasingu niskocennego. Klasyfikacja tych rodzajów umów pozostaje bez zmian.