Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Lepiej przejąć udziały za środek trwały: dochód będzie mniejszy

16-08-2016

Podatniczka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wniosła do spółki nieruchomość – działkę z budynkiem wczasowym, którą rok wcześniej nabyła tytułem darowizny. W zamian za nieruchomość objęła nowoutworzone udziały spółki, których wartość nominalna równa była wartości darowizny. Wobec powyższego powstał u podatniczki przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

Zdaniem podatniczki przychód powinien zostać pomniejszony o wartość darowizny. Dzięki temu, że wartość darowizny była równa wartości nominalnej otrzymanych przez nią udziałów, nie zapłaciła podatku.

W uzasadnieniu powołała się na art. 22 ust. 1e pkt 1, zgodnie z którym w przypadku objęcia udziałów za wkład niepieniężny, gdy jego przedmiotem są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, można zaliczyć do kosztów wartość początkową przedmiotu wkładu pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne.

Fiskus nie zgodził się z tym stanowiskiem i uznał zastosowanie powołanego przepisu za błędne. Podkreślił, że przepis ten może być stosowany tylko w przypadku, gdy wkład był wcześniej środkiem trwałym lub wartością niematerialną i prawną. Podatniczka nie wykazała żadnych dowodów, z których wynikałoby że nieruchomość była używana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zatem w jej sytuacji za koszt mogą być uznane jedynie: opłata sądowa i wynagrodzenie notariusza.

Decyzję Dyrektora urzędu kontroli skarbowej podtrzymał WSA, a następnie NSA.

Czytaj dalej w materiale źródłowym.

Wyrok NSA z dnia 21.07.2016 sygn. II FSK 1462/14

 

Autorzy artykułu: Katarzyna Bartniak, Wojciech Kosarzecki