Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) w podatku VAT

28-11-2017

Przepisy wprowadzające mechanizm podzielonej płatności do polskiego systemu prawnego zostały już przyjęte (niemalże jednogłośnie) przez Sejm RP. 10 listopada 2017 roku ustawa została przekazana pod obrady Senatu RP. Kształt przepisów nie powinien już ulec znacznym zmianom.

Korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności ma być dobrowolne.

Nabywca sam będzie decydował w jaki sposób chce zapłacić swojemu dostawcy (czy tak jak dotychczas, czy z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności).

W mechanizmie podzielonej płatności należność będzie wpływać na dwa konta. Na rachunek rozliczeniowy wpłynie kwota netto, na specjalnie utworzony rachunek VAT wpłynie podatek. Rachunki VAT będą tworzone (dla każdego rachunku rozliczeniowego) i prowadzone bezpłatnie przez banki i SKOKi. W przypadku posiadania kilku rachunków rozliczeniowych w jednym banku zasadą będzie utworzenie jednego rachunku VAT. Przedsiębiorca będzie mógł jednak wnioskować do swojego banku o utworzenie kilku, oddzielnych rachunków VAT.

Co istotne, nabywca nie będzie rozdzielał płatności - będzie dokonywał jednego przelewu przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu wskazując numer faktury, numer NIP dostawcy, kwotę brutto oraz kwotę VAT. Jeden komunikat przelewu będzie mógł dotyczyć tylko jednej faktury. Za rozdzielenie przelewu będzie odpowiadał bank. Omawiany mechanizm będzie można stosować zarówno do regulowania całości zobowiązań, jak i ich części. Będzie miał zastosowanie również do zapłaty dokonywanej przed dokonaniem dostawy, pod warunkiem otrzymania przez nabywcę faktury. Mechanizmu podzielonej płatności nie będzie można stosować dla rachunków w walucie obcej.

Środki znajdujące się na rachunku VAT będą mogły być wypłacone tylko w celu dokonania (i) wpłaty VAT do US (ii) zapłaty VAT, „sankcji” oraz odsetek na rzecz US , (iii) płatności VAT na rachunek VAT dostawcy (iv) zwrotu kwoty VAT wynikającej z korekty (v) wpłaty VAT na poczet WNT paliwa na rzecz płatnika (vi) zwrotu nienależnego VAT na właściwy rachunek VAT (vii) przelewu wewnętrznego między kilkoma rachunkami VAT w jednym banku.

Wykorzystanie tych środków na inny, dowolny cel będzie możliwe po złożeniu wniosku do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie miał na rozpatrzenie wniosku i wyrażenie zgody, w drodze postanowienia (bądź odmowę w drodze decyzji) aż 60 dni.

Dla korzystających ze split paymentu ustawodawca przewidział określone korzyści. Przykładowo, za okres, w którym podatnik wykaże 95% płatności w systemie podzielonej płatności ustawa przewiduje rezygnację ze stosowania podwyższonych odsetek za zaległości w VAT. Na podatnika wybierającego Mechanizm Podzielonej Płatności nie będzie nakładana sankcja VAT (do kwoty podatku naliczonego wynikającej z otrzymanej faktury zapłaconej z zastosowaniem MPP), jak również nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy. Jeżeli podatnik wcześniej zapłaci podatek z rachunku VAT, kwota zobowiązania będzie zmniejszona na podstawie specjalnego wzoru (kwota będzie uzależniona od wysokości zobowiązania, stopy referencyjnej NBP oraz terminu, w jakim zobowiązanie zostanie uregulowane). W przypadku, gdy podatnik wraz z deklaracją złoży do urzędu skarbowego wniosek o zwrot nadwyżki podatku na swój rachunek VAT, organ podatkowy będzie zobowiązany do dokonania zwrotu VAT w ciągu 25 dni (bez możliwości przedłużenia terminu). Ustawodawca wskazuje także, że korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności będzie stanowiło jedną z podstawowych przesłanek dochowania „należytej staranności” w weryfikacji kontrahentów.

 

Źródło:

Rządowy projekt ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

 

Autorzy: Piotr Adamski, Anna Ganczarska