Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Menadżer nie zawsze jest podatnikiem VAT

14-03-2017

Spór dotyczył spółki, która odliczała podatek naliczony od faktur wystawianych przez Menadżera będącego jednocześnie prezesem zarządu spółki. W opinii spółki Menadżer wystawiał powyższe faktury w ramach samodzielnej działalności gospodarczej. 

Organ uznał jednak, że Menadżer nie działał w ramach działalności gospodarczej, lecz w ramach działalności osobistej, co eliminuje go z grona podatników VAT, co w konsekwencji oznacza brak prawa do odliczenia VAT przez spółkę z wystawionych przez niego faktur.  W związku z czym organ zażądał od spółki zwrotu nienależnie odliczonego podatku wraz z odsetkami.

W uzasadnieniu swojej decyzji organ odwołując się do uchwały NSA z 12 stycznia 2009 roku (sygn. Akt I FPS 3/08) wskazał na trzy warunki, których łączne spełnienie powoduje, iż nie można mówić o działalności gospodarczej:

1) przy prowadzeniu działalności podatnik korzysta wyłącznie lub przede wszystkim z organizacji infrastruktury podmiotu, na rzecz którego prowadzi działalność,

2) podatnik nie ponosi ekonomicznego ryzyka działalności,

3) podatnik nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.

Obie strony były zgodne co do faktu, iż Menadżer wypełnia warunek wynikający z punktu pierwszego, jednak w opinii spółki pozostałe dwa warunki nie zostały spełnione. Argumentem spółki był fakt, iż ekonomiczne ryzyko menadżera przejawia się poprzez otrzymywany przez Menadżera bonus, w przypadku osiągnięcia określonych celów finansowych spółki. Dodatkowo spółka prezentowała wyraźne stanowisko, iż Menadżer działa samodzielnie, bez podlegania kierownictwu oraz przy ponoszeniu odpowiedzialności wobec osób trzecich na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Organ analizując jednak zapisy umowy menadżerskiej zawartej między spółką a menadżerem, wskazał, iż wynagrodzenie przysługujące Menadżerowi nie było uzależnione od jego działań i było wypłacane również za okres, w którym tej roli nie pełnił.  Dodatkowo, żaden z zapisów w umowie nie wskazywał na odpowiedzialność względem osób trzecich, przez co odpowiedzialność za działania menadżera ciążyła na spółce.

Stanowisko organu potwierdził również WSA w Warszawie w wyroku z 23.01.2015 roku, oraz NSA w wyroku z 22.02.2017 roku. Orzeczenie jest prawomocne.

 

Źródło:

Wyrok NSA z dnia 22.02.2017 r. o sygn. I FSK 1014/15

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy:  Piotr Ryniewicz, Anna Ganczarska