Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

MF nie może odmówić wydania interpretacji w kwestii prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

28-03-2017

Sprawa dotyczyła spółki (dalej także „Skarżąca”), która z związku z podróżami służbowymi pracowników wprowadziła elektroniczny system zatwierdzania ewidencji przebiegu pojazdu. Spółka zadała pytanie czy podpis elektroniczny generowany przez aplikację na ewidencji przebiegu pojazdu może być uznany za "podpis podatnika" w rozumieniu art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „updop”).

Dyrektor Izby Skarbowej działający z ramienia Ministra Finansów odmówił wszczęcia postępowania w sprawie, argumentując, że w tym przypadku konieczne byłoby dokonanie oceny materiału dowodowego, do czego organ podatkowy w trybie wydawania interpretacji indywidualnych nie jest ani zobowiązany ani uprawniony (art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej). Wobec tego organ interpretacyjny nie ma uprawnień do przedstawiania stanowiska w zakresie przedstawionym we wniosku.

Spółka złożyła zażalenie, wskazując, że w przedmiotowej sprawie wniosła o zinterpretowanie konkretnej normy prawa podatkowego tj. art. 16 ust. 5 updop. Wątpliwości zgłoszone we wniosku dotyczyły jednego z wymogów jakie musi spełnić ewidencja przebiegu pojazdu, aby wydatki z tytułu używania samochodów do celów służbowych mogły stanowić koszty uzyskania przychodów, tj. podpisu pracodawcy. Z przytoczonego przepisu tego nie wynika czy podpis ten ma być własnoręczny.

Minister Finansów, w imieniu którego działał Dyrektor Izby Skarbowej w odpowiedzi na załażenie, utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji. Zaznaczył, iż problem przedstawiony we wniosku dotyczył spraw technicznych związanych z podpisem pracodawcy. W ocenie Organu, tak przedstawiona przez Skarżącą kwestia jest niczym innym jak zagadnieniem technicznym, a podstawą dla dokonania odpowiedzi na pytanie Spółki musiałaby być ocena dokumentów - ewidencji przebiegu pojazdu. Ocena taka może być przeprowadzona wyłącznie w ramach postępowania dowodowego, które nie jest możliwe w trybie wydawania interpretacji indywidualnych.

Z tym stanowiskiem nie zgodził się WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 696/14), uznając, ze wniosek o wydanie interpretacji złożony przez spółkę nie odnosi się do  kwestii technicznych sposobu sporządzania ewidencji przebiegu pojazdu, a do konkretnej normy prawnej, która może podlegać wykładni, a co za tym idzie wniosek powinien zostać merytorycznie rozpatrzony przez organ.

Stanowisko WSA potwierdził także NSA w wyroku z dnia 22 lutego 2017 roku.

 

Źródło:

Wyrok NSA z dnia 22 lutego 2017 r., sygn. akt II FSK 179/15

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 08 września 2014 r. sygn. akt  III SA/Wa 696/14

 

Autorzy: Marta Wiącek, Anna Ganczarska