Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Minister rozwoju i finansów odmówił wydania opinii zabezpieczającej przed zastosowaniem klauzuli o unikaniu opodatkowania

25-04-2017

Sprawa dotyczyła giełdowej spółki akcyjnej (X), która wystąpiła o wydanie opinii zabezpieczającej w zakresie czynności nabycia jej akcji przez inwestora strategicznego (Z). Czynność ta składała się następujących etapów:

  1. pozyskanie strategicznego inwestora Z, mającego udziały w spółce celowej Y,
  2. nabycie przez spółkę Y akcji spółki X,
  3. wyłączenie spółki Y ze struktury grupy, poprzez przejęcie jej przez X (przejęcie odwrotne),
  4. sprzedaż akcji własnych X inwestorowi Z.

W ocenie spółki X, w tak przedstawionym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania klauzula o unikaniu podwójnego opodatkowania, ponieważ choć w wyniku przeprowadzonych działań spółka X może na sprzedaży akcji własnych ponieść stratę podatkową, to jednak celem tych czynności nie jest osiągnięcie korzyści podatkowej – przesłanka zastosowania klauzuli zatem nie zaistnieje. Spółka X zapewniła, że bezpośredni zakup jej akcji przez inwestora byłby dla niego ekonomicznie nieopłacalny, ponieważ musiałby on wpłacić zabezpieczenie w wysokości minimum 100% wartości akcji spółki X oraz ponieść koszty gwarancji bankowej. Ponadto, spółka X stanęła na stanowisku, iż wyłączenie spółki celowej Y ze struktury grupy w drodze jej likwidacji jest bardziej kosztownym i czasochłonnym procesem niż jej połączenie przez przejęcie. Stąd, zdaniem spółki ten sposób wyłączenia spółki ze struktury grupy jest korzystniejszy z ekonomicznego punktu widzenia.

Stanowisko spółki X zarówno w zakresie nabycia udziałów spółki giełdowej za pośrednictwem spółki celowej, jak i transakcję połączenia przez przejęcie spółek X i Y zanegował Minister. Odnosząc się do pierwszej z tych transakcji, Minister uznał ewentualnie wygenerowaną stratę za sztuczną konstrukcję i podkreślił, że nabycie przez inwestora Z akcji spółki X za pośrednictwem spółki celowej Y nie jest działaniem koniecznym. Porównując zaoszczędzone koszty zabezpieczenia z wysokością wygenerowanej straty podatkowej, Minister wskazał, że koszty te nie byłyby na tyle istotne, by determinować sposób realizacji czynności. Referując zaś do czynności odwrotnego połączenia spółek X i Y, Minister wskazał, że łączenie spółek jest procesem długotrwałym, angażującym znaczne nakłady organizacyjne i finansowe. Stąd, ciężko uznać, że sam zamiar likwidacji spółki Y stanowił istotny powód, dla którego konieczne było przeprowadzenie procesu połączenia przez przejęcie. W ocenie Ministra połączenie spółek X i Y nie wiązało się z realizacją żadnych istotnych celów, lecz miało być dokonane przede wszystkim w celu wygenerowania straty na transakcji sprzedaży akcji własnych.

 

Źródło:

Odmowa wydania opinii zabezpieczającej z dnia 12 kwietnia 2017 r., sygn. SP3.8011.3.2016,

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Wojciech Kosarzecki