Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Mniejsi udziałowcy także mogą wymieniać udziały bez podatku

29-03-2016

WSA w swoim wyroku stanął po stronie podatników chcących wymienić udziały bez podatku

Sprawa dotyczyła spółki do której dwie osoby fizyczne wniosły aportem udziały w innym podmiocie. Wnoszone udziały posiadane osobno przez wspólników nie dawały żadnemu z nich większości praw głosów, jednak już spółka po otrzymaniu obu aportów taką większość zyskiwała. W założeniu oba wspomniane aporty miały nastąpić jednocześnie, tego samego dnia, przez jedną uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, lub drugi aport nastąpić miał w ciągu 6 miesięcy po przyjęciu uchwały i wniesienia pierwszego z aportów.

W związku z powyższym spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację w celu wyjaśnienia zasad ustalania kosztów podatkowych na wypadek, gdyby chciała wniesione aportem udziały sprzedać. W opinii wnioskodawcy w sytuacji, gdy udziały nabędzie w ramach wymiany udziałów to kosztami późniejszego ich zbycia powinna być ich wartość nominalna, bez względu na to, że do nabycia doszło od dwóch wspólników, nie posiadających większości praw głosów w spółce nabywanej.
Na potwierdzenie swojego stanowiska spółka zwróciła uwagę na treść art. 12 ust. 4d pkt 1 i 2 oraz art. 12 ust. 12 ustawy o CIT. Zdaniem spółki, aby móc skorzystać ze zwolnienia podatkowego spółka musi objąć pakiet udziałów lub akcji dających bezwzględną większość praw głosu w spółce w której udziały są wnoszone, bez względu na fakt, iż udziały te wniesione zostały poprzez kilka transakcji, o ile zostały one dokonane w okresie do 6 miesięcy licząc od miesiąca w którym wystąpiło pierwsze nabycie udziałów.

Fiskus jednak nie podzielił stanowiska spółki wskazując, że w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT mowa jest o wspólniku, a nie o wspólnikach. Stwierdził, że odrębnie należy oceniać wniesienie udziałów aportem przez każdego z nich. Jeśli w wyniku każdorazowego aportu spółka nie uzyska bezwzględnej większości praw głosu w podmiocie, którego udziały nabywa, to powstanie u niej przychód. Według organu nie ma przy tym znaczenia, że warunek ten zostanie spełniony po zsumowaniu nabytych udziałów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stanął jednak po stronie podatnika uznając, że sama zamiana słowa „wspólników” na „wspólnika” nie może być powodem odmowy wyłączenia z podatku dla udziałowców mniejszościowych. Sąd stwierdził, że jest to tylko redakcyjna zmiana, a jej celem było, aby spełnienie warunków dotyczących wymiany udziałów można było oceniać przez pryzmat grupy wspólników, o ile transakcje wymiany udziałów, które doprowadziły do spełnienia warunków zwolnienia, nastąpią w ciągu 6 miesięcy poprzedzających uzyskanie bezwzględnej większości praw głosów w spółce, której udziały są nabywane.


Czytaj dalej w materiale źródłowym.
Wyrok WSA w Gdańsku z 8 marca 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 1796/15. (wyrok nieprawomocny)