Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Moment powstawania obowiązku podatkowego w sytuacji zwalniania środków z rachunku powierniczego Dewelopera

27-04-2018

Podmiot prowadzący działalność deweloperską złożył wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. Spółka zajmująca się działalnością deweloperską zawarła z bankiem umowę otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego dla prowadzonej inwestycji.

Konstrukcja tego rachunku dopuszcza wyłącznie wpłaty ze strony przyszłych nabywców budowanych przez dewelopera mieszkań.

Deweloper wskazywał, iż funkcjonuje jako powiernik środków, a nie ich posiadacz. Pieniądze z takiego rachunku są uwalniane stopniowo po zatwierdzeniu przez bank – zgodnie z ustaloną procedurą – ukończenia danego etapu inwestycji.

We wskazanym stanie faktycznym Deweloper podał, że ten sam bank, który prowadzi rachunek powierniczy jest również kredytodawcą dewelopera.

Konsekwencją zawartej umowy, choć bank będzie zwalniał środki z rachunku powierniczego zgodnie z kolejnymi etapami inwestycji, Deweloper nie będzie mógł nimi swobodnie dysponować, bo będą one księgowane na poczet spłaty kredytu.

Deweloper uważał, że w opisanej sytuacji obowiązek podatkowy w VAT powstanie dopiero z chwilą dostawy lokalu, tj. w chwili podpisania aktu notarialnego.

W wyniku toczonego sporu o moment powstania obowiązku podatkowego  Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził stanowisko organu podatkowego i wskazał, iż zwolnienie przez bank środków z rachunku powierniczego i przerachowanie ich na spłatę kredytów tworzy obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. Spółka przed dokonaniem dostawy wyodrębnionych lokali dostanie kwoty stanowiące częściową zapłatę za jej dokonanie.

Źródło:

Wyrok NSA  z dnia 5 kwietnia 2018 r., sygn.  I FSK 968/16

Artykuł na Rzeczpospolita Online

Autorzy: Michał Dybka