Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Możliwość ponaglenia urzędu skarbowego

26-05-2015

W przypadku zbyt długiego okresu oczekiwania na rozstrzygnięcie swojej sprawy, przedsiębiorca może przyspieszyć wydanie decyzji. Jeśli sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, to maksymalny termin dla spraw szczególnie skomplikowanych wynosi dwa miesiące, a w pozostałych jeden miesiąc (art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej).

Organ oczywiście może przedłużyć postępowanie, ale musi podać przyczynę i wyznaczyć nowy termin. W przypadku nie podjęcia przez organ żadnych działań, podatnik może złożyć ponaglenie organu podatkowego. Wniosek powinien zawierać dane podatnika, sygnaturę sprawy, jej datę wszczęcia oraz powód złożenia wniosku, np. od momentu otrzymania pisma o wszczęciu sprawy, podatnik nie otrzymał żadnej innej informacji. Ponaglenie składa się do organu wyższego stopnia niż prowadzący postępowanie.

Uzasadnione ponaglenie może spowodować wyznaczenie dodatkowego terminu załatwienia sprawy oraz konsekwencje wobec prowadzącego sprawę. Stosowanie ponagleń w praktyce biznesowej jest coraz częstsze.

Źródło: Rzeczpospolita 21 maja 2015r. s. F1