Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Można odliczyć VAT od niezarejestrowanego kontrahenta

27-03-2018

Jednym z fundamentalnych praw podatników VAT jest prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Uprawnienie to pozwala zachować neutralność podatku VAT. Korzystanie z tego uprawnienia jest jednak na szereg sposobów ograniczone (zob. art. 88 ustawy o VAT).

Organy podatkowe są uprawnione do odmowy podatnikowi prawa do odliczenia VAT o ile konkretne przesłanki wskazują, że wiedział on lub mógł wiedzieć, że transakcja mająca stanowić podstawę prawa do odliczenia wiązała się z przestępstwem lub nadużyciem w zakresie VAT.

Spółka będąca czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur od niezarejestrowanego kontrahenta.

Zdaniem Spółki, miała ona prawo do odliczenia podatku VAT, ponieważ faktury zostały wystawione za faktycznie świadczone usługi, które były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatek z faktur został przez Spółkę zapłacony wystawcy a faktury zawierały informacje wymagane przez art. 106e. ust. 1 ustawy o VAT w szczególności numer identyfikacji podatkowej usługodawcy pozwalający na ustalenie jego tożsamości.

W ocenie Spółki, niezarejestrowanie do celów VAT i niezarejestrowanie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nie powinno mieć decydującego znaczenia przy ustalaniu prawa do odliczenia VAT. Należy dodać, że z zawartej umowy wynikało, iż przedsiębiorca jest podatnikiem VAT a o braku rejestracji Spółka dowiedziała się dopiero po 10 miesiącach.

Organ interpretacyjny uznał, że Spółka nie dochowała należytej staranności i nie ma prawa do odliczenia podatku z przedmiotowych faktur. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sądy administracyjne nie podzieliły zdania organu interpretacyjnego i uznały, że brak rejestracji, nie może pozbawiać prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy dane dostawy czy usługi zostały faktycznie wykonane a współpraca z kontrahentem niezarejestrowanym dla celów VAT nie jest równoznaczna z oszustwem czy nadużyciem prawa.

Sądy podkreśliły jedocześnie, że od momentu otrzymania informacji o braku rejestracji kontrahenta, Spółka nie może już twierdzić, że działała w dobrej wierze. Od tego momentu także nie powinna odliczać VAT z otrzymanych później faktur.

 

Żródło:

Wyrok NSA z dnia 7 marca 2018 r. sygn. I FSK 769/16.

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Piotr Adamski, Anna Ganczarska