Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Najem pozbawił zwolnienia z VAT przy sprzedaży

15-02-2017

Analizowana sprawa dotyczyła małżeństwa będącego w posiadaniu działki, którą zamierza niebawem sprzedać. Działka ta zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest pod zabudowę. Na terenie tej działki znajdują się blaszane garaże, które przynosiły przychody z prywatnego najmu. Nieruchomość była udostępniana na podstawie umowy najmu garaży, od której był naliczany i odprowadzany zryczałtowany 8,5% podatek dochodowy. Wnioskodawca wskazał, że garaże znajdujące się na ww. nieruchomości nie stanowią budynków i zostaną rozebrane, ponieważ w rozpatrywanej sprawie przedmiotem sprzedaży będzie niezabudowana działka gruntu. Grunty spełniają definicję towarów wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy VAT, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy.

W analizowanym przypadku z uwagi na zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, z których wynika, że grunt przeznaczony jest pod zabudowę, przedmiotem sprzedaży będą tereny budowlane zdefiniowane w art. 2 pkt 33 ustawy VAT. W konsekwencji tego, dla sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Dostawa przedmiotowej działki nie spełnia także warunków do objęcia jej zwolnieniem od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, który mówi, że zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku,  natomiast nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży, była wykorzystywana w działalności gospodarczej podlegającej VAT związanej z najmem znajdujących się na niej garaży. Tym samym dostawa przedmiotowej działki nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. przepisu.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25.01.2017 r., sygn: 3063-ILPP2-3.4512.147.2016.2.AG

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Anna Ganczarska