Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Nie ma VAT od przepływów należności pieniężnych

03-03-2015

W opisywanej sprawie fundacja wraz z muzeum celem organizacji np. wspólnych wystaw zawiązały konsorcjum. Zgodnie z zawartą umową strony dokonały podziału obowiązków celem realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Tym samym muzeum wzięło na siebie głównie koszty udostępnienia infrastruktury oraz części zbiorów, czy koszty zorganizowania sprzedaży biletów. Natomiast główne koszty związane z przedsięwzięciem zostały poniesione przez fundację, która otrzymała częściowy zwrot środków uzyskany w wyniku sprzedaży biletów przez muzeum. Przedmiotem sporu między Wnioskodawcą a organem podatkowym były wzajemne rozliczenia pieniężne, których dokonały strony. Zdaniem fiskusa z racji brak posiadania statusu podatnik VAT przez konsorcjum, podatnikami są przedsiębiorcy w nim uczestniczący.
.

Sprawa trafiła na drogę Sądową gdzie WSA uznał ,że przedstawiony stan faktyczny nie pozwala przyjąć iż przepływ środków pieniężnych nastąpił poprzez wykonanie usług, świadczonych przez strony konsorcjum. NSA utrzymał w mocy wyrok WSA argumentując, że ze względu na brak elementu wzajemności między uczestnikami konsorcjum nie dojdzie do nabycia i refakturowania usług.

Wyrok NSA z dnia 24 lutego 2015 sygn. akt. I FSK 1954/13.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 02.03.2015, str. B4.