Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Niepotrzebnie nadpłacone zaliczki możliwe do odzyskania przez pracodawcę

06-06-2017

Spór dotyczył przedsiębiorstwa, które kierowało swoich pracowników do pracy na terenie Niemiec.  Przedmiotem sporu była odmowa stwierdzenia nadpłaty na podatek dochodowy od osób prawnych.

Spółka nie miała pewności co do okresu, przez który pracownik będzie pracować za granicą – czy będzie to okres dłuższy niż 183 dni w roku. W związku z czym potrącała zaliczki od PIT tylko w Polsce. Pracownicy przedsiębiorcy przepracowali jednak ponad 183 w Niemczech, przez co zaliczki na PIT zapłacone w Polsce za okres pracy na terenie Niemiec okazały się nienależne. Niemiecki organ podatkowy skierował do spółki żądanie uiszczenia należnego im podatku, pouczając jednocześnie, iż w przypadku odprowadzenia podatku w Polsce należy złożyć w polskim urzędzie skarbowym wniosek o zwrot.

Spółka złożyła wniosek o zwrot nadpłaty informując jednocześnie iż wystawione po zakończeniu roku podatkowym informacje PIT - 11 były już prawidłowe (uwzględniały zaliczki w poprawnej wysokości).

Jednakże fiskus odmówił im takiego zwrotu. Według organu, prawo do zwrotu przysługuje podatnikowi (w tym wypadku pracownikom), a nie płatnikowi (spółce). Fiskus uznał, iż aby rozliczenia były prawidłowe spółka powinna skorygować prawidłowo wystawione informacje PIT- 11, a pracownicy PIT-37, a następnie to pracownicy powinni wystąpić o zwrot nadpłaty. Dopiero po otrzymaniu takiego zwrotu powinni skorygować PIT - 37.

Stanowisko organu potwierdził również wyrok WSA w Olsztynie z dnia 16 października 2014 r. (sygn. I SA/Ol 634/14). Sąd w uzasadnieniu wskazał, iż po zakończeniu roku podatkowego, o zwrot nienależnie zapłaconych zaliczek zwrócić się mógł jedynie podatnik (pracownik).

Ostatecznie jednak NSA stanął po stronie spółki uznając, że w opisywanej sprawie nadpłata powstała u płatnika. Pozytywne stanowisko sądu oparte było na podobnym wyroku NSA z 26 stycznia 2017 r. (sygn. akt II FSK 3973/14). Według niego korygowanie przez pracodawcę informacji PIT-11 i wskazanie – jako podstawy potrącenia – zaliczek w kwotach niższych niż potrącone nie może stanowić przesłanki do korekty przez pracowników złożonych przez nich zeznań podatkowych, jeżeli zawierały one zaliczki w prawidłowej wysokości. Nadpłacony w Polsce podatek przysługiwałby pracownikowi w sytuacji, gdy pracownik nie otrzymałby skorygowanego PIT - 11.

 

Źródło:

Wyrok NSA z 26 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 3973/14.

Wyrok NSA z 18 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 525/15.

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anna Ganczarska