Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

NSA o momencie poniesienia kosztu pośredniego

28-04-2015

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, iż momentem poniesienia kosztu pośredniego jest dzień, na który ujęto dany wydatek w księgach rachunkowych, a nie dzień, na który ujęto go jako koszt bilansowy.

W przedmiotowej sprawie złożony został wniosek o wydanie interpretacji. Pytanie dotyczyło momentu potrącenia kosztu pośredniego – w tym przypadku prowizji bankowej. Wnioskodawca stał na stanowisku, iż koszt może zostać rozliczony jednorazowo ujęcia go w księgach rachunkowych. Organ podatkowy uznał to stanowisko za nieprawidłowe i stwierdził, że koszt podatkowy powinien być rozliczony na takich samych zasadach jak dla celów bilansowych (czyli w czasie). Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oba sądy przyznały rację wnioskodawcy, potwierdziły, że przepisy bilansowe nie mają charakteru podatkotwórczego, a momentem poniesienia kosztu będzie dzień jego ujęcia w księgach rachunkowych, co nie musi być tożsame z ujęciem go jako kosztu bilansowego.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 kwietnia  2015 r. (sygn. II FSK 722/13).

Źródło: Rzeczpospolita z dnia 27 kwietnia 2015 r., s. D8