Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

NSA potwierdza wyższość wyroków TSUE nad krajowymi

24-10-2017

Sprawa dotyczyła podatnika będącego sprzedawcą oleju opałowego, który za sprawą orzeczenia NSA z dnia 25 kwietnia (sygn. akt I FSK 2165/13) przegrał spór z fiskusem. Wykorzystując jednak wyrok wydany przez TSUE z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie Roz-Świt (sygn. Akt C-418/14) podatnik chciał doprowadzić do uchylenia niekorzystnego dla siebie orzeczenia. Według wyroku Trybunału – sprzedawca, który nie uzyskał w ustawowym terminie oświadczenia nabywcy oleju napędowego o przeznaczeniu go na cele opałowego, może mimo tego korzystać z preferencyjnej stawki akcyzy. Powołując się na powyższe orzeczenie, podatnik zwrócił się z wnioskiem do Naczelnego Sądu Administracyjnego z żądaniem wznowienia zakończonego już postępowania sądowego w swojej sprawie. NSA jednak nie miał pewności co do możliwości wznowienia postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem na podstawie wyroku TSUE, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie był stroną orzeczenia. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał na brak jednolitego orzecznictwa w tym zakresie powołując z jednej strony wyroki korzystne dla podatników (np. sygn. akt II GSK 2031/13, II GSK 1282/16) jak również te niekorzystne (sygn. akt I FSK 1465/16, I GSK 1117/16).

W związku z czym powstała konieczność ujednolicenia podejścia sądów poprzez Uchwałę siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uchwała ta z dnia 16 października 2017 r. (sygn. I FPS 1/17) potwierdziła korzystne dla podatników stanowisko.

 

Źródło:

Uchwała NSA z dnia 16.10.2017 r. sygn. I FPS 1/17

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anna Ganczarska