Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

NSA uznał, że cash pooling to forma pożyczki

01-12-2015

NSA stanął na stanowisku, iż regulacje o niedostatecznej kapitalizacji, tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 mają zastosowanie również w przypadku cash poolingu

Spółka zwróciła się z zapytaniem do organu podatkowego, czy do odsetek płaconych na rzecz innych spółek z grupy kapitałowej będą miały zastosowanie przepisy z ustawy CIT o niedostatecznej kapitalizacji. Zdaniem Wnioskodawcy powyższe przepisy nie będą miały zastosowania.
W odpowiedzi organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe wskazując, że dla systemu zarządzania płynnością finansową znajdą zastosowanie przepisy ustawy CIT, jeżeli w momencie zapłaty odsetek zadłużenie spółki będzie przekraczało określony pułap. W przypadku jednak, gdy takie zadłużenie nie wystąpi, przepisy o niedostatecznej kapitalizacji nie znajdą zastosowania.
Spółka jednak nie zgadzając się z opinią organu, zaskarżyła powyższą interpretację. Sąd I instancji przyznając racje Wnioskodawcy, uchylił zaskarżoną interpretację wyrokiem, sygn. I SA/Bd 208/14. W opinii sądu cash pooling nie powinien być kwalifikowany jako pożyczka, o której mowa w ustawie CIT, tym samym odsetki płacone w ramach cash pooling’u nie powinny podlegać przepisom o niedostatecznej kapitalizacji.

Ostatecznie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nie zgodził się z powyższym wyrokiem i stanął po stronie fiskusa. W jego opinii pożyczką w rozumieniu podatkowym może być każda umowa nienazwana, mocą której następuje transfer środków pomiędzy stronami i w związku z tym dochodzi do wzajemnego rozliczenia. Z racji czego cash pooling, będzie tylko dla celów niedostatecznej kapitalizacji, kwalifikowany jako pożyczka.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 23 listopada 2015 r., s. D9.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2015 r. (sygn. II FSK 2033/14).