Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

NSA: Zmniejszenie udziałów nie pozwoli podwyższyć kosztów

23-05-2017

Na potrzeby prowadzonej działalność gospodarczej Spółka (dalej: także „Wnioskodawca”) kupiła budynek od jednego ze swoich udziałowców, który w dniu zawarcia umowy posiadał 50 proc. udziałów w kapitale tej spółki. Spłata zobowiązania wraz z odsetkami została rozłożona na 20 rat. Po pewnym czasie udziały  tego wspólnika w kapitale Spółki, spadły i nie przekraczały 25 proc.

Spółka zadała pytanie „czy po zmianie wysokości udziałów całość wypłaconych odsetek stanowi koszty uzyskania przychodów Spółki?” Wnioskodawca stał na stanowisku, że wielkość udziałów wspólnika w kapitale należy badać na dzień wypłaty odsetek oraz całość wypłaconych odsetek stanowi koszty uzyskania przychodów Spółki.

Organ podatkowy oceniający stan faktyczny nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki i wskazał, iż należy brać pod uwagę status udziałowca, na dzień zawarcia umowy. Tym samym zmiana wysokości udziałów wspólnika w kapitale Spółki dokonana po dniu zawarcia umowy, nie skutkuje ponowną weryfikacją wystąpienia ograniczeń wynikających z regulacji dotyczących niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji, która zakłada, że część płaconych przez Spółkę udziałowcowi odsetek z tytułu udzielonej pożyczki nie stanowi dla niej kosztu uzyskania przychodu.

Sądy obu instancji uznały stanowisko organu interpretacyjnego za prawidłowe. Potwierdziły, że dla oceny przesłanek wynikających z cienkiej kapitalizacji należy brać pod uwagę to, czy w dniu zawarcia umowy a nie spłaty pożyczki, udziały wspólnika przekroczyły 25 proc. próg.

 

Źródło:

Wyrok NSA z 28 kwietnia 2017 r., sygn. akt II FSK 1098/15

Wyrok WSA w Lublinie z 26 listopada 2014  r., sygn. akt I SA/Lu 421/14

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Anna Ganczarska