Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

O nadpłatę można prosić w ostatniej chwili

05-07-2017

Sprawa dotyczyła podatnika, który drogą pocztową złożył wniosek o zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości. Z uwagi na to, że urząd otrzymał go już po upływie przedawnienia, odmówił jego rozpatrzenia, mino, iż ze stempla pocztowego wynikało, że wniosek ten został nadany przed terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Prezydent powołał się na art. 165 par. 3 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu. Uznał więc, że za dzień złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty trzeba rozumieć dzień doręczenia organowi.

Sprawa trafiła do WSA w Lublinie, który uznał, że liczy się data stempla pocztowego, a z niej wynikało, że podatnik złożył wniosek jeszcze przed upływem terminu przedawnienia.

Prezydent miasta nie zastosował się  do orzeczenia sądu i ponownie wydał decyzję umarzającą postępowanie.

WSA w Lublinie po raz kolejny ją uchylił. Z jego stanowiłem zgodził się także NSA, podtrzymując, że postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku od nieruchomości powinno być prowadzone. Stwierdził, iż nadanie pisma w placówce pocztowej przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest równoznaczne ze złożeniem pisma, a więc podatnik w przedmiotowej sprawie zachował przewidziany prawem termin.

 

Źródło:

Wyrok NSA z dnia 20 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1492/15

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Anna Ganczarska