Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Obowiązek podatkowy w VAT po rozwiązaniu umowy leasingu

03-01-2017

Sprawa dotyczyła Spółki leasingowej i sytuacji, w której korzystający z przedmiotu leasingu operacyjnego spóźnia się w płatnościach opłat leasingowych i nie uiszcza tych kwot w dodatkowym terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty. W tym przypadku Spółka zastrzega, że może taką umowę wypowiedzieć, w konsekwencji czego przestaje świadczyć usługi leasingu. Korzystający jest zaś zobligowany zwrócić przedmiot leasingu, a dotychczasowy harmonogram opłat leasingowych przestaje obowiązywać. W praktyce jednak choć umowa leasingu została rozwiązana, korzystający wciąż posiada i użytkuje jej przedmiot. Jednocześnie uiszcza on określone w wezwaniu kwoty oraz dokonuje wpłat na podstawie wcześniej już rozwiązanej umowy leasingu. Spółka natomiast cofa uprzednio złożone oświadczenie woli o przedterminowym rozwiązaniu umowy leasingu i określa nowy harmonogram opłat leasingowych, na podstawie którego pierwszy okres rozliczeniowy obejmuje czas od rozwiązania do wznowienia umowy leasingu.

Przedmiot sporu sprowadzał się do określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych przez Spółkę opłat leasingowych w okresie od rozwiązania do wznowienia umowy leasingu.

Spółka stanęła na stanowisku, iż powyższy obowiązek podatkowy powstanie dopiero po wznowieniu umowy leasingu, z datą wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w nowym harmonogramie opłat leasingowych. W jej ocenie, w okresie po rozwiązaniu umowy, nie świadczy ona na rzecz korzystającego usług leasingu i tym samym nie powstaje dla niej obowiązek podatkowy w VAT.

Ze stanowiskiem Spółki nie zgodził się DIS oraz WSA w Poznaniu, podkreślając, że odwołanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy leasingu jest równoznaczne z kontynuacją stosunku prawnego wynikającego z pierwotnej umowy leasingu. Zatem obowiązek podatkowy z tytułu umowy leasingu powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż z upływem terminu płatności określonego w pierwotnej umowie i harmonogramie.

Powyższa argumentacja została podważona przez NSA. Przyznając rację Spółce wskazał, że na gruncie przepisów prawa cywilnego, cofnięcie skutecznie złożonego oświadczenia woli nie jest możliwe, zatem oznacza nawiązanie nowej umowy leasingu, w treści nawiązującej do umowy pierwotnej i opartej o nowy harmonogram opłat leasingowych, który wprowadza m.in. unormowania w zakresie zasad zaliczania dokonanych płatności za okres bezumownego korzystania z przedmiotu leasingu.

 

Źródło:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15.12.2016 r., sygn. I FSK 258/15

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30.10.2014 r., sygn. I SA/Po 363/14

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Wojciech Kosarzecki