Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Obowiązek zapłaty podatku u źródła przez nierezydentów podatkowych od należności wypłacanych przez polskiego rezydenta z tytułu najmu narzędzi

13-06-2016

Sprawa dotyczyła polskiej Spółki należącej do międzynarodowej sieci niezależnych dostawców usług serwisowych i remontowych, które to usługi wykonywała na rzecz podmiotów zagranicznych prowadzących elektrownie różnego rodzaju. Pracownicy Spółki dokonywali serwisów
i remontów na terytorium kraju, w którym położona była dana elektrownia, m.in. w Bułgarii, Chorwacji, czy Francji. Ponadto, w celu zapewnienia właściwego zaplecza technicznego i sanitarnego pracownikom, Spółka wynajmowała kontenery i narzędzia od dostawców mających siedzibę w państwie, w którym wykonywała zlecenie oraz będących rezydentami podatkowymi państw, w których znajduje się ich siedziba lub miejsce zamieszkania.

Spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym zadała pytanie, czy prawidłowe jest jej stanowisko, że w oparciu o tak przedstawiony stan faktyczny, nie będzie ona zobligowana do poboru
i odprowadzania do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych („podatku u źródła”) od należności wypłacanych przez Spółkę zagranicznym podmiotom z tytułu wynajmu narzędzi. Zdaniem Spółki dla uznania danego przychodu za osiągnięty na terytorium Polski i objęcie go podatkiem u źródła istotne jest dokonanie przez podatnika (podmiot zagraniczny) czynności, w wyniku których ten dochód powstał. Strona wskazała, że wynajmowane przez nią narzędzia służą wykonaniu usług, które przynoszą efekty jedynie poza granicami kraju. Z tym stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej (DIS)
w Poznaniu i w wydanej interpretacji (nr ILPB4/423-80/13-4/MC) podkreślił rolę miejsca osiągania dochodu,  jako tego czynnika, który ma decydujące znaczenie przy kwalifikacji danego przychodu zagranicznych osób prawnych jako powstałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Strona zaskarżyła powyższą interpretację indywidualną do WSA we Wrocławiu, który przychylił się do stanowiska Spółki, jednocześnie powołując się na wyroki NSA (sygn. akt II FSK 2194/08, II FSK 2144/08), zgodnie z którymi ograniczony obowiązek podatkowy nierezydenta związany jest z uzyskaniem dochodu (przychodu) na terytorium Polski, przez które rozumie się miejsce, gdzie dokonywane są czynności lub położone są źródła ten dochód generujące i dlatego nie należy go utożsamiać z uzyskaniem przychodu od kontrahenta, który jest polską spółką. DIS w Poznaniu złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA uchylił zaskarżony wyrok WSA w całości i stanął na stanowisku, że obowiązek zapłaty podatku u źródła powstaje, gdy podmiot zagraniczny uzyskuje dochód od polskiego rezydenta podatkowego (Spółki), czyli źródło jego dochodu jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazał również, że miejsce świadczenia usług, wykonywania czynności lub dokonania wypłaty nie jest w tym przypadku istotne. Stąd, jeśli na rzecz polskiego podmiotu (polskiego rezydenta podatkowego) są wykonywane świadczenia, nierezydent osiąga dochody na terenie Polski.

Źródła:                                                                                                                   

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19.05.2016 roku
o sygnaturze II FSK 1577/14

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21.01.2014 roku o sygnaturze I SA/Wr 1825/13

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17.06.2013 o nr ILPB4/423-80/13-4/MC

Czytaj dalej w materiale źródłowym.