Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Od świadczeń dla pracowników za granicą nie ma PIT

07-02-2018

Sprawa dotyczyła Spółki, której działalność polega głównie na instalowaniu maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. Swoje usługi świadczy na terytorium RP jak i innych Państw Europejskich.

Z uwagi na oddelegowanie pracowników za granice, Spółka ma obowiązek zapewnić im zakwaterowanie, bezpłatny transport z Polski do miejsca oddelegowania i z powrotem, jak również z miejsca pobytu każdego oddelegowanego do miejsca wykonywania pracy.

Spółka zastanawiała się czy jako płatnik będzie zobowiązana do obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości wymienionych powyżej, finansowanych na rzecz pracownika świadczeń.

Spółka twierdziła, że nie ma takiego obowiązki, ponieważ wskazane świadczenia związane są z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez tego pracownika i nie stanowią przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 PIT. Koszty transportu i dojazdów oraz zakwaterowania wynikają z obowiązku pracodawcy do stworzenia odpowiednich warunków pracy i są kosztami pracodawcy, ponoszonymi w jego interesie wynikającym z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, nie zaś w interesie pracownika.

Organ interpretacyjny uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Stwierdził, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały wskazane przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku. Organ uznał, że przyjęcie przez pracownika świadczeń następuje za jego zgodą oraz przynosi mu wymierną korzyść majątkową. W konsekwencji spełniony jest warunek dobrowolności świadczeń oraz jego udzielenia w interesie pracownika.

Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. WSA orzekł, że Spółka dokonała prawidłowej wykładni analizowanych przepisów, w odniesieniu do zaprezentowanego stanu faktycznego. Ponoszenie przez pracodawcę wskazanych wydatków (m.in. koszty noclegu oraz dojazdu) są świadczeniami ponoszonymi w interesie pracodawcy, gdyż to jemu przynoszą konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy.

 

Źródło:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 stycznia 2018 r. (sygn. I SA/Gl 957/17)

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Anna Ganczarska