Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Odpisy amortyzacyjne i wydatki na eksploatację samochodu sporadycznie wykorzystywanego do celów prywatnych zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

22-11-2016

Interpretacja indywidualna, w której Minister Finansów stwierdził nieprawidłowości, dotyczyła przedsiębiorcy, czynnego podatnika VAT, który nabył samochód osobowy i wpisał go do ewidencji środków trwałych. Jak wskazał Wnioskodawca, samochód ten wykorzystywany był przede wszystkim do działalności gospodarczej (dojazdy z domu do kontrahentów i między kontrahentami), rzadziej zaś do celów prywatnych. W tak przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca zadał organowi podatkowemu pytanie, czy za prawidłowe należy uznać postępowanie, zgodnie z którym do kosztów uzyskania przychodów będą zaliczały się odpisy amortyzacyjne i wydatki poniesione na eksploatację samochodu osobowego.

Łódzka izba skarbowa uznała stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe i wskazała, że odpisy amortyzacyjne będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów tylko wówczas, gdy środek trwały będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, zaś wydatki na eksploatację będą stanowiły koszt uzyskania przychodów jedynie w części skalkulowanej na podstawie właściwej ewidencji przebiegu pojazdu.

W zmienionej interpretacji podatkowej Minister Finansów wskazał, że „sporadyczne wykorzystywanie dla potrzeb prywatnych nie ma wpływu na prawo zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z eksploatacją samochodu oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych”. Podkreślił, że warunkiem dokonywania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego i zaliczenia ich w poczet kosztów uzyskania przychodów jest faktyczne wykorzystywanie tego środka (samochodu osobowego) na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i przygotowywanie właściwej dla tego celu ewidencji. Żaden zaś przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie warunkuje możliwości zaliczenia danego składnika majątku do środków trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wykorzystywania tego składnika majątku wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Konkluzja ta znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych np. w wyroku NSA sygn. II FSK 1470/07.

 

Źródło: Zmiana interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 30.09.2016 r., sygn. DD9/033/543/JQP/SKT/2014/RWPD-107452

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Wojciech Kosarzecki