Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Odsetki od kredytu zaciągniętego w celu sfinansowania wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariusza z tytułu dobrowolnego umorzenia akcji nie są kosztem uzyskania przychodu

16-08-2016

Skarżąca jest spółką akcyjną, która w przyszłości planuje wypłatę na rzecz swojego jedynego akcjonariusza kwoty objętej tzw. zdolnością dywidendową, tytułem dobrowolnego umorzenia części akcji posiadanych przez tego akcjonariusza w Spółce, w trybie nabycia akcji własnych przez Spółkę celem umorzenia.

Przedmiotem sporu była odpowiedź, czy odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę wynagrodzenia akcjonariuszowi w celu umorzenia akcji będą stanowić koszt uzyskania przychodu.

Zdaniem Strony, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, odsetki te będą stanowić koszt uzyskania przychodów, ponieważ kredyt na wypłatę zysków lat ubiegłych zapobiega utracie płynności finansowej Spółki oraz zabezpiecza źródło jej przychodów – działalność gospodarczą. Jednocześnie Skarżąca podkreśliła, że odsetki te nie są wydatkami niezbędnymi dla dokonania umorzenia akcji i tym samym nie mogą być zaliczane do wydatków na umorzenie kapitałów.

Ze stanowiskiem Spółki nie zgodziły się organy podatkowe, a sprawa miała swój koniec przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Organy podatkowe zgodnie podkreśliły istotność „przesłanki celowości”, którą musi spełnić dany wydatek, by mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Stąd, do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczane jedynie odsetki od kredytu, który został zaciągnięty w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. O ile bezsporny jest bezpośredni związek wydatków z nabyciem przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia oraz wypłatą wynagrodzenia akcjonariuszowi, o tyle wydatki te nie mają związku z zachowaniem i zabezpieczeniem źródła przychodów. Organ podkreślił, że umorzenie udziałów nie powoduje powstania po stronie Spółki żadnego przysporzenia majątkowego, natomiast zaciągnięcie przez nią kredytu i wypłata wynagrodzenia powoduje odpowiednio zwiększenie jej pasywów i zmniejszenie aktywów

Czytaj dalej w materiale źródłowym.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4.08.2016 r., sygn. akt II FSK 1921/14

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21.01.2014 r., sygn. akt I SA/Bd 879/13

Autorzy artykułu: Magdalena Chodorek, Anita Olbrych