Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Odsetki za opóźnienie w wykupie nieruchomości z PIT

07-02-2018

Z wnioskiem o interpretację indywidualną zwróciła się osoba fizyczna, która w 2000 r. nabyła w drodze zasiedzenia udział w prawie własności nieruchomości i następnie w 2009 r. sprzedała udział w tej nieruchomości Miastu. W konsekwencji, osoba ta otrzymała od Miasta kwotę ponad 1 mln zł, która obejmowała zarówno cenę sprzedaży udziału w nieruchomości jak i odsetki z tytułu opóźnienia w wykupie. Wykup nastąpił bowiem w trybie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którymi w przypadku braku realizacji roszczenia o wykup przez 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, właściciel nieruchomości może żądać odsetek za opóźnienie w wykupie.

Zbywca udziału w nieruchomości we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej chciał się upewnić, że z tytułu przedmiotowej sprzedaży nie będzie zobowiązany uiścić podatku dochodowego.

W ocenie Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotowa sprzedaż nastąpiła po upływie 5 lat od jej nabycia, wobec całej otrzymanej przez niego kwoty zostały spełnione warunki z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki z tytułu opóźnienia w wykupie udziału nieruchomości przez Miasto także pochodzą ze źródła „odpłatne zbycie nieruchomości”, a zatem po jego stronie nie powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego zarówno z tytułu otrzymania ceny sprzedaży udziału w nieruchomości jak i z tytułu odsetek za opóźnienie w wykupie.

Ze stanowiskiem Wnioskodawcy w części dotyczącej braku opodatkowania otrzymanych odsetek nie zgodził się organ podatkowy, który podkreślił, że nie przynależą one do źródła przychodów „zbycie nieruchomości”, a zatem z tytułu ich uzyskania Wnioskodawca powinien odprowadzić podatek dochodowy.

Sprawa miała swój dalszy ciąg przed sądami administracyjnymi obu instancji.

WSA w Warszawie przyznał rację Zbywcy udziału w nieruchomości, wskazując, że skoro przychód ze sprzedaży nieruchomości nie stanowił źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, to związane z nim odsetki także nie stanowią przychodu podatkowego.

Ostatecznie stanowiska Wnioskodawcy oraz sądu I instancji nie poparł jednak NSA. W jego ocenie, odsetki za opóźnienie w wykupie nie stanowią przychodu ze zbycia nieruchomości, stąd należy je zaliczyć w poczet przychodów z innych źródeł. NSA powołał się przy tym na uchwałę 7 sędziów NSA, dotyczącą odsetek za nieterminowy wykup akcji. W uchwale tej skład sędziowski orzekł, że odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje powinny zostać zaliczone do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

 

Źródło:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2018 r., sygn. akt II FSK 80/16,

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3438/14,

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Anna Ganczarska