Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Odszkodowanie za odstąpienie od umowy jest z PIT

06-06-2017

Wnioskodawca chciał sprzedać niezabudowaną nieruchomość gruntową wchodzącą w skład gospodarstwa rolnego. W tym celu zawarł z przyszłym nabywcą przedwstępną umowę sprzedaży, w której ustalono cenę działki i wysokość zaliczki, którą nabywca zobowiązany był uregulować w ciągu siedmiu dni. Umowa zawierała zapis, że jeśli nabywca zrezygnuje z zakupu, zaliczka przepadnie tytułem odszkodowania. Z uwagi na to, iż nabywca nie zapłacił zaliczki, umowa przedwstępna wygasła. Strony zdecydowały się podpisać ją po raz drugi. Cena sprzedaży działki pozostała bez zmian, zwiększono natomiast wysokość zaliczki. W tym przypadku także zastrzeżono, że jeśli nabywca nie podpisze umowy przyrzeczonej, zaliczka przepadnie tytułem odszkodowania na rzecz sprzedającego. Nabywca zapłacił zaliczkę, jednak działki nie kupił. Wnioskodawca, zgodnie z umową przedwstępną, zatrzymał wpłaconą zaliczkę, jednak nie wykazał jej w zeznaniu PIT, uznając ją za nieopodatkowaną, argumentując, że gdyby doszło do transakcji, przychód byłby zwolniony jako pochodzący ze sprzedaży gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f.

W analizowanej sprawie rozstrzygnięciu poddano kwestię, czy kwota którą niedoszły sprzedawca zatrzymał jako odszkodowanie za nie zawarcie umowy przyrzeczonej i rezygnację z dochodzenia odszkodowania, podlegała zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., który mówi o zwolnieniach przedmiotowych?

Organ interpretacyjny uznał, że otrzymane pieniądze są odszkodowaniem za niezrealizowanie transakcji sprzedaży i podlegają opodatkowaniu. Z tym stanowiskiem zgodził się zarówno WSA w Szczecinie, jak i NSA, podtrzymując, że odszkodowanie wypłacone na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie jest objęte żadnym zwolnieniem. Mając na uwadze zgromadzony materiał dowodowy w postaci dokumentów tj. akt notarialny, zestawienie z rachunku bankowego, zeznania Wnioskodawcy, w tym oświadczenie co do przekazania spornej kwoty, stwierdzić należy, iż niewątpliwie doszło do przysporzenia majątkowego po stronie Wnioskodawcy, a przysporzenie takie stanowi przychód podlegający opodatkowaniu PIT z "innych źródeł" (art. 10 ust 1 pkt 9 u.p.d.o.f.).

 

Źródło:

Wyrok NSA z dnia 18 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 1074/15.

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2015 r., sygn. I SA/Sz 549/14.

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Wojciech Kosarzecki