Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Okres obowiązywania umowy PGK a moment rozliczenia straty podatkowej Spółki

23-05-2017

Wnioskodawcą jest spółka kapitałowa należąca do Podatkowej Grupy Kapitałowej (dalej: PGK). Umowa o utworzeniu PGK została zawarta na okres trzech lat podatkowych. Przed przystąpieniem do PGK Wnioskodawca posiadał nierozliczone straty podatkowe z lat ubiegłych, o których wysokość nie pomniejszył wygenerowanego dochodu.

W związku z przystąpieniem Wnioskodawcy do PGK, powziął on wątpliwość co do zasad rozliczania po upływie okresu obowiązywania umowy PGK (lub w sytuacji utraty prze PGK statusu podatnika CIT z innych przyczyn) strat podatkowych poniesionych przed utworzeniem PGK.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 ustawy o CIT,  na czas obowiązywania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej, podatnikiem CIT jest dana grupa, dlatego też status Wnioskodawcy w tym zakresie jest niejako zawieszony. Lata podatkowe Wnioskodawcy jako podatnika podatku dochodowego rozpoczną swój bieg dopiero po rozwiązaniu umowy PGK, stąd jego uprawnienie do rozliczenia strat podatkowych, poniesionych przed przystąpieniem do PGK, powstanie również po upływie okresu obowiązywania umowy o utworzeniu PGK bądź po utracie przez PGK statusu podatnika CIT z innych przyczyn. Wnioskodawca podkreślił, że celem utylizacji straty powstałej przed zawiązaniem PGK, przez wskazany w art. 7 ust. 5 ustawy o CIT okres „najbliższych kolejno po sobie następujących lat podatkowych” należy rozumieć okres następujących po sobie lat podatkowych Wnioskodawcy jako podatnika CIT z wyłączeniem czasu trwania PGK.

Stanowisko Wnioskodawcy podzielił organ podatkowy, wskazując że odmienna interpretacja przepisów ustawy o CIT mogłaby prowadzić do niekorzystnego i nieuzasadnionego traktowania podatników przystępujących do podatkowych grup kapitałowych.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 maja 2017r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.42.2017.1.AW

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Wojciech Kosarzecki