Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Organ nie może przyjąć innego stanu faktycznego aniżeli wynikający z przedstawionego przez wnioskodawcę.

12-09-2016

Spór dotyczył Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (dalej: „WORD”), który w 2012 r. nabył niezabudowaną nieruchomość, która na potrzeby ewidencji  gruntów i budynków została zakwalifikowana jako grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe oraz nieużytki.

WORD zakupił powyższy grunt, aby przeznaczyć go na ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Ze względu na przesunięcie terminu wejścia w życie zmian w przepisach ustawy o kierujących pojazdami na rok 2016 – WORD zawiesił realizację inwestycji na kilka lat.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego złożył wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji, w którym zadał pytanie – czy w związku z powyżej opisanym stanem faktycznym, zakupiona nieruchomość podlegać będzie podatkowi od nieruchomości.

Według WORD posiadana nieruchomość podlegała zwolnieniu od podatku od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: „u.p.o.l.”). W opinii wnioskodawcy posiadany grunt w części dotyczącej użytków rolnych podlegać powinien podatkowi rolnemu zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym, a część stanowiąca nieużytki powinna być zwolniona od podatku od nieruchomości na zasadzie art. 7 ust. 1 pkt 10 u.p.o.l.

Organ najpierw przeprowadził oględziny przedmiotowej nieruchomości, po czym stwierdził, że zostały poczynione nakłady w celu przygotowania nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej. W konsekwencji uznał stanowisko WORD za nieprawidłowe.

Wnioskodawca wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa wskazując, że Organ powinien rozpatrywać wniosek w ramach przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego i nie miał prawa przyjmować własnych ustaleń faktycznych.

Stanowisko WORD potwierdził WSA w wyroku I SA/Ol 529/14 wskazując, iż Wójt działając w imieniu Ministra Finansów nie miał prawa przyjąć innego stanu faktycznego aniżeli wynikającego z przedstawionego przez wnioskodawcę. Dodał, że to wnioskodawca bierze odpowiedzialność na siebie w przypadku gdy opisze stan faktyczny niezgodny z rzeczywistością. Sąd jednak nie odniósł się do meritum sporu.

Powyższe orzeczenie potwierdził również NSA w  prawomocnym wyroku o sygn. II FSK 142/15

 

Czytaj dalej w materiale źródłowym

Wyrok WSA w Olsztynie sygn. I SA/Ol 529/14 z dnia 11.09.2014 r.

Wyrok NSA o sygn. . II FSK 142/15 z dnia 01.09.2016 r.

 

Autorzy artykułu: Katarzyna Bartniak, Anita Olbrych