Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Organ skarbowy nie zwróci PCC w przypadku rozwiązania umowy

13-03-2018

Sprawa dotyczyła podatnika, który zawarł umowę kupna dotyczącą pawilonu handlowo – usługowego. Notariusz jako płatnik pobrał od kupującego 15 tysięcy złotych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC). Jednak po upływie kilku miesięcy, kupujący wystąpił do organu o zwrot zapłaconego podatku, powołując się na fakt, iż zawarty akt notarialny został unieważniony za sprawą rozwiązania umowy sprzedaży. Jak wskazywał podatnik, pełnomocnik sprzedającego nie wiedział, iż mocodawca zawarł już umowę przedwstępną sprzedaży przedmiotowej nieruchomości z innym podmiotem. Według kupującego oświadczenie woli zostało złożone pod wpływem błędu, gdyż nieruchomość była obciążona prawem osoby trzeciej. Podatnik uważał, iż podatek powinien zostać mu zwrócony powołując się na art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC, zgodnie z którym podatek podlega zwrotowi, jeżeli uchylone zostały skutki prawne oświadczenia woli (nieważność względna).

Organ podatkowy odmówił zwrotu podatku, nie stwierdzając przesłanek wskazanych w art. 11 ust. 1 ustawy o PCC. Fiskus uzasadniając swoją decyzję wskazał, iż dobrowolne rozwiązanie umowy na mocy zgodnych oświadczeń woli stron nie daje podstaw do zwrotu podatku. Podkreślił również fakt, iż umowa przedwstępna zawarta między sprzedającym a innym kupującym nie posiadała formy aktu notarialnego, która jest wymagana dla umowy przyrzeczonej.

Stanowisko organów podatkowych potwierdziły również sądy administracyjne, które wskazały, iż skoro zawarta umowa przedwstępna nie została zawarta w formie aktu notarialnego, to przedmiotowy pawilon nie był obciążony prawem osoby trzeciej i w związku z czym podatnik mógł ją bez przeszkód nabyć. W uzasadnieniu NSA wyjaśnił, iż w przypadku nieważności względnej nie wystąpiła by konieczność rozwiązywania umowy sprzedaży, gdyż umowa taka byłaby nieważna z mocy prawa. Potwierdził również, że dobrowolne odstąpienie od umowy nie daje możliwości odzyskania zapłaconego PCC.

 

Źródło:

 

Wyrok NSA z  dnia 15 lutego 2018 r., sygn. akt II FSK 223/16

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anna Ganczarska