Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Organ wydający interpretacje dokonuje również klasyfikacji PKWiU

09-05-2017

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej produkuje, a następnie sprzedaje trzy rodzaje klusków na parze (dalej także „produkty”). Odbiorcami produktów są hurtownie, markety, sklepy wielkopowierzchniowe, firmy cateringowe. We wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca bardzo szczegółowo opisał poszczególne etapy produkcji klusek, składniki z jakich powstają oraz ich skład procentowy. Podał także do jakich dwóch pozycji klasyfikacji PKWiU (10.85.14.0 lub 10.73.11.0) produkty te mogą być zakwalifikowane.

Wnioskodawca zadał pytanie czy prawidłowe jest stanowisko spółki co do powyżej wskazanej klasyfikacji i uznanie, iż dostawa produktów podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 5%?

Organ wydający interpretację wezwał podatnika do uzupełnienia wniosku, a następnie – po otrzymaniu wyjaśnień – stwierdził, iż Wnioskodawca nie uzupełnił wniosku w sposób wskazany w wezwaniu i tym samym wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. Organ odwoławczy podtrzymał to stanowisko.

Wnioskodawca nie zgodził się z takim stanowiskiem, uznając, że wniosek w sposób wyczerpujący opisywał stan faktyczny niezbędny dla rozstrzygnięcia sprawy. W konsekwencji organ błędnie zastosował w sprawie art. 14g Ordynacji podatkowej.

WSA rozstrzygnął spór na korzyść podatnika, uchylając zaskarżone postanowienia. Sąd uznał, że to do kompetencji organów podatkowych należy ustalenie odpowiedniego przedmiotu opodatkowania, stawki podatkowej, czy też zwolnienia, uzależnionych od zaklasyfikowania określonej usługi lub towaru według systematyki tych klasyfikacji.

 

Źródło:

Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-11 (sygn I SA/Kr 71/17)

 

Autorzy: Marta Wiącek, Anna Ganczarska