Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Podatek u źródła kosztem podatkowym

05-07-2017

Wnioskodawcą jest spółka kapitałowa, która w ramach prowadzonej działalności zawiera transakcje z nierezydentami podatkowymi. W związku z realizowanymi kontraktami oraz wypłatą należności licencyjnych, o których mowa w art. 21 ustawy o CIT, Wnioskodawca jest płatnikiem podatku u źródła.

W złożonym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca podkreślił, że w niektórych sytuacjach zdarza się, że nie ma on możliwości potrącenia należnego podatku od kwoty wypłacanej kontrahentowi. Ma to miejsce np. podczas zakupu biletów lotniczych przez Internet przy użyciu kart płatniczych lub gdy w umowie zastrzega się, że ewentualne podatki obciążają wypłacającego należności. W takich sytuacjach, Wnioskodawca decyduje się samodzielnie ponieść ciężar podatku u źródła poprzez ubruttowienie należności. Tym samym, do wypłacanego zagranicznym podmiotom wynagrodzenia dolicza on kwotę pozwalającą na pokrycie podatku u źródła w Polsce.

W związku z tak opisanym stanem faktycznym, Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy będzie on mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek, który nie został przez niego potrącony, lecz jest dopłacany z jego środków własnych.

W ocenie Wnioskodawcy, podatek, który nie został potrącony, lecz jest dopłacany z jego środków własnych, będzie on mógł zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodów w wysokości związanej z ubruttowieniem należności. Wnioskodawca stanął na stanowisku, zgodnie z którym, przesłanką kwalifikującą podatek u źródła jako koszt podatkowy płatnika jest ubruttowienie należności.

Stanowisko Wnioskodawcy podzielił organ podatkowy. Wskazał on, iż przedmiotowy wydatek Wnioskodawcy nie zawiera się w katalogu wyłączeń z art. 16 ustawy o CIT. W szczególności nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 15 tej ustawy, zgodnie z którym do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się podatku dochodowego oraz wpłat z zysku. Organ wyjaśnił, że zakres tego przepisu odnosi się jedynie do podatku dochodowego, uiszczanego przez podatnika, zaś w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca występuje jako jego płatnik. Ponadto, organ dodał, że ubruttowienie wypłaconej kwoty należnej stanowi dodatkowy element kosztowy, czyli część należnego wynagrodzenia. Zatem, niepotrącony przez płatnika podatek u źródła, dopłacany przez niego z środków własnych, należy zaliczyć do kosztów podatkowych.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 maja 2017 r., nr. 0111-KDIB1-1.4010.10.2017.1.BS.

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Wojciech Kosarzecki