Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Podatek u źródła zapłacony za kontrahenta może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów

29-08-2017

Zgodnie z art. 21 ustawy o CIT podatnicy niemający w Polsce siedziby ani zarządu podlegają opodatkowaniu tylko od dochodów uzyskiwanych w Polsce. Ich dochody podlegają opodatkowaniu ryczałtowemu.

W przedmiotowej sprawie podatnik - spółka z o.o., której siedziba znajduje się w Polsce, prowadzi transakcje z podmiotami zagranicznymi, które nie posiadają w Polsce rezydencji podatkowej.

Po stronie Spółki powstają obowiązki płatnika, polegające na konieczności potrącenia i uiszczenia tzw. podatku u źródła.

Z uwagi na charakter niektórych transakcji (chociażby zakupy w Internecie opłacane kartami płatniczymi, czy w sytuacji gdy w umowie wskazane jest, że ewentualne podatki obciążają wypłacającego należności) spółka nie jest w stanie potrącić należnego podatku od kwoty wypłacanej kontrahentowi i decyduje się ponieść ciężar podatku u źródła poprzez ubruttowienie należności. Polega ono na doliczeniu kwoty pozwalającej na pokrycie podatku u źródła do kwoty należności.

Wszystkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami. Organ podatkowy uznał, że skoro Spółka decyduje się ponieść ciężar podatku "u źródła" dokonując tego poprzez ubruttowienie należności, wówczas owe ubruttowienie wypłaconej kwoty należnej, stanowić będzie dodatkowy element kosztowy, jako część należnego wynagrodzenia.

W sytuacji, gdy obowiązek pokrycia przez płatnika podatku u źródła wynika z postanowień umowy łączącej strony, jak również w przypadkach gdy brak jest umowy np. w przypadku zakupu biletów lotniczych w Internecie przy użyciu kart płatniczych, mając na względzie uzasadnienie celu poniesienia wydatku należy stwierdzić, iż przedmiotowe wydatki, co do zasady, spełniać będą przesłankę wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Można więc uznać te wydatki za koszty uzyskania przychodu.

 

Źródło:

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 maja 2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.10.2017.1.BS

 

Autorzy: Piotr Adamski, Anna Ganczarska