Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Powtarzalne dostawy trzeba rozliczać osobno

08-11-2016

Sprawa swój początek miała już w 2014 r., kiedy Spółka- czynny podatnik VAT, zwróciła się do Izby Skarbowej o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku VAT, w zakresie powstania obowiązku podatkowego dla dostaw towarów oraz określenia daty zakończenia dostawy towarów na fakturze.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka posiada magazyny zlokalizowane przy fabrykach klientów. Spółka transportuje towary własne do takich magazynów, które po przemieszczeniu nadal stanowią zapasy Spółki. Kontrahent nabywa prawa do samodzielnego dysponowania rzeczami dopiero z chwilą pobrania towaru z magazynu, które każdorazowo jest potwierdzone dokumentem pobrania sporządzonym i podpisanym przez upoważnionego pracownika kontrahenta. Tym samym przedmiotowe dostawy towarów pomimo, że są powtarzalne i stałe, to jednak możliwe jest wyodrębnienie każdej dostawy samodzielnej, która jest określona jednoznacznie co do przedmiotu oraz czasu jej realizacji.

Wątpliwość budził moment rozpoznania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Wnioskodawca uważa, że powstaje on z upływem każdego okresu rozliczeniowego, w którym towar opuści magazyn, a datą zakończenia dostawy wskazaną na fakturze powinien być ostatni dzień okresu rozliczeniowego, na jaki Strony się umówiły.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przyznał rację podatnikowi, ale NSA uchylił ten wyrok i przychylił się do opinii Izby Skarbowej, stwierdzając, że przyjęcie stanowiska Spółki oznaczałoby, że mogłaby ona poprzez zapisy umów z kontrahentami wpływać na moment powstania obowiązku podatkowego, co byłoby niedopuszczalne, a możliwość rozliczania okresowego dotyczy tylko świadczeń ciągłych- pojedynczych transakcji nie można za takie uznać.

W konsekwencji, obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów powstaje, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, z chwilą dokonania poszczególnych dostaw towarów, a Wnioskodawca na fakturze winien wskazać datę dokonania konkretnej dostawy, jeśli ta data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

 

Źródło: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28.10.2016 r., sygn. I FSK 425/15

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Anita Olbrych