Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Pożyczka na budowę przedszkola – spór o PCC

10-01-2018

Spór dotyczył Fundacji, która zawarła umowę pożyczki z przeznaczeniem na budowę i obsługę przedszkola, początkowo zapłaciła od zaciągniętej pożyczki 2% podatku od czynności cywilnoprawnej (dalej: PCC). Następnie jednak doszła do wniosku, że niepotrzebnie opłaciła daninę. Zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji prawa podatkowego, w której zapytała m.in. czy zawarcie pożyczki podlega wyłączeniu z opodatkowania PCC na podstawie art. 2 ust. 1 lit. f ustawy o PCC. Według Wnioskodawcy jako, iż pożyczka została w całości wydana na budowę i funkcjonowanie przedszkola – nie powstał obowiązek zapłaty podatku. W swoim stanowisku powołała się na art. 2 ust. 1 lit f ustawy o PCC, który wskazuje, iż nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawie nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

Zdaniem organu podatkowego, czynności w powyższym artykule należy rozumieć wąsko. W związku z czym umowa pożyczki przeznaczona na sfinansowanie budowy przedszkola i jego obsługę nie mieści w zakresie zwolnienia. Przedmiotowe zwolnienie dotyczy wyłącznie takich czynności, które posiadają bezpośredni związek ze sprawami szkolnictwa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny a następnie Naczelny Sąd Administracyjny przyznali rację Fundacji, orzekając, iż w art. 2 ust. 1 lit. f ustawy o PCC pojęcie „w sprawach szkolnictwa” należy rozumieć szeroko. Wskazały również, iż powyższy artykuł nie wprowadza podziału czynności na bezpośrednio i pośrednio dotyczące spraw szkolnictwa.

W związku z powyższym pożyczka, która została wykorzystana na budowę, organizację i prowadzenia przedszkola jest pożyczką udzieloną w celu prowadzenia szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej. Ponadto zdaniem Sądu, zastosowana przez organ skarbowy wykładnia wyłączająca możliwość zastosowania zwolnienia stanowi naruszenie zasady „in dubio pro tributario” – zgodnie z którą w razie niedających się usunąć wątpliwości, interpretacja przypisów podatkowych jest rozstrzygana na korzyść podatnika.

 

Źródło:

Wyrok NSA z dnia 12 grudnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 2641/15)

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anna Ganczarska