Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Pracownik musi mieć bilet miesięczny, by odliczyć koszty

02-03-2017

Wnioskodawca mieszkający na stałe w K. jest zatrudniony na pełnym etacie na uczelni wyższej w tym mieście (praca w poniedziałki i piątki), dodatkowo jest także zatrudniony na pełnym etacie w Instytucie w W. (praca w środy, czwartki, piątki). W świetle przepisów dotyczących zatrudnienia pracowników naukowych, Instytut w W. jest podstawowym miejscem pracy Wnioskodawcy. Docelowe miejsca pracy Wnioskodawcy oddalone są od siebie o ok. 300 km. Wnioskodawca do W. dojeżdża pociągami, w związku z czym koszty dojazdów do pracy są wyższe niż określone limitem w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Właściwy Urząd Skarbowy zakwestionował wykazane przez Wnioskodawcę w zeznaniu PIT-36 za rok 2015 koszty uzyskania przychodu (dalej także „KUP”) z tytułu dojazdów do podstawowego miejsca pracy.

US wymaga od Wnioskodawcy imiennych biletów okresowych za rok 2015  jako dokumentu uzasadniającego wyższe koszty z tytułu dojazdów do pracy do W. niż te określone limitem w ustawie.

Wnioskodawca zadał pytanie, w jaki sposób ma udokumentować faktycznie poniesione koszty, skoro dokumenty, którymi dysponuje-jednorazowe imienne bilety kolejowe, są nieuznawane, a te których Urząd Skarbowy wymaga nie są wystawiane (imienne bilety okresowe na przejazdy kolejowe wystawiane są na trasie max. 240 km).

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej także „PIT”)- KUP z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej zostały określone w formie ryczałtu i zależą od tego czy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego lub więcej stosunku pracy oraz od tego, czy miejsce stałego/ czasowego zamieszkania podatnika położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. Jednak w myśl art. 22 ust. 11 ww. ustawy – jeżeli roczne KUP, o których mowa w ust. 2 ustawy PIT, „są niższe od wydatków na dojazd do zakładu/ zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi”.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w tak przedstawionym stanie faktycznym, ponoszone przez Wnioskodawcę koszty związane z przejazdem pociągami, nie mogą być uwzględnione w zeznaniu podatkowym, ponieważ nie został spełniony warunek określony we wskazanym wyżej art. 22 ust. 11 ustawy PIT. Aby móc skorzystać z możliwości podwyższenia kosztów podatkowych konieczne jest posiadanie imiennego biletu okresowego.

 

Źródło:

Interpretacja Dyrektora IS w Katowicach z dnia 07.02.2017 sygn. 2461-IBPB-2-2.4511. 1033.2016.2.AR

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Wojciech Kosarzecki