Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez podatnika nieaktywnego

14-11-2017

Sprawa dotyczyła spółki z Rumunii (dalej: Spółka), której kontrahent został uznany przez rumuński rząd w 2010 r. za nieaktywny i w efekcie wykreślony z rejestru podatników VAT.

Spółka powzięła wątpliwość, czy z tytułu zakupów dokonanych od nieaktywnego kontrahenta będzie mogła odliczyć podatek VAT naliczony z faktur dokumentujących przedmiotowe nabycia.

W ocenie Spółki sam fakt, iż kontrahent nie złożył wymaganych prawem deklaracji podatkowych nie może wpływać na uprawnienie Spółki do odliczenia podatku VAT.

Stanowiska Spółki nie poparł rumuński rząd, zarzucając Spółce niezachowanie właściwej ostrożności w weryfikacji kontrahenta.

Sprawa znalazła swój koniec przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE), który wskazał, że choć kraje członkowskie mogą wprowadzać inne obowiązki względem swoich podatników niż te określone w dyrektywie 2006/112, to zawsze obowiązki te muszą być istotne z uwagi na efektywność poboru podatku VAT w danym kraju oraz zwalczanie przestępczości podatkowej. TSUE podkreślił, że przede wszystkim wdrożone środki nie mogą wykraczać poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia założonych celów, a tym samym nie mogą one systematycznie ograniczać prawa do odliczenia podatku VAT, naruszając jednocześnie jego neutralny charakter. Odnosząc się zaś do zarzutów rządu rumuńskiego nt. niezachowania przez Spółkę wystarczającej ostrożności, Trybunał przypomniał, że działania kontrolne leżą w zakresie obowiązków krajowych organów podatkowych, którymi nie należy nadto obarczać podatników. Uwzględniając powyższe, TSUE uznał, że w sytuacji gdy transakcja faktycznie miała miejsce, kontrahent wystawił fakturę w sposób prawidłowy z wyraźnym wskazaniem wartości zakupu i podatku VAT, a w sprawie nie zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa podatkowego, nabywca takich dóbr lub usług powinien mieć prawo do odliczenia podatku VAT. Zasada ta powinna znaleźć zastosowania również, jeżeli uznanie sprzedawcy za nieaktywnego zostało opublikowane i jest dostępne na stronie internetowej dla wszystkich podatników w tym państwie.

 

Żródło:

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 października 2017 r., sygn. akt C-101/16

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Anna Ganczarska