Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Preferencja w PIT tylko dla akcji własnych

25-10-2016

Spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, zamierza wynagradzać wybranych pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w Spółce także poprzez przekazywanie im akcji, nabytych wcześniej od spółek polskich lub spółek, których siedziby znajdują się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dnia 5 października 2016 r. NSA wydał wyrok, w którym stwierdził, powołując się na art. 24 ust. 11 PIT, że dochód z objęcia akcji własnych nie jest opodatkowany w momencie ich nabycia, jeżeli zostaną one objęte (nabyte) na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Powyżej wskazany przepis w ocenie NSA nie miał jednak zastosowania w analizowanej sprawie, gdyż dotyczyła ona sytuacji, w której Spółka (Pracodawca) nabył akcje od innych podmiotów, co za tym idzie, nie był ich emitentem. Przekazanie na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcji innego podmiotu w ramach programu motywacyjnego wywołuje skutek podatkowy w postaci uzyskania przychodu. Korzyść podatnika będzie polegać w tym przypadku na nabyciu papierów wartościowych bez ponoszenia wydatków na ich nabycie lub przy poniesieniu jedynie częściowego wydatku.

W rezultacie pracodawca, który w ramach wynagrodzenia przekazuje pracownikom nabyte przez siebie akcje innych podmiotów, powinien potrącić zaliczki na podatek dochodowy.

Źródło: Wyrok NSA z 5 października 2016 r., sygn. akt II FSK 2418/14

 

Autorzy: Marta Wiącek, Anita Olbrych