Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Preferencyjne rozliczenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla akcjonariuszy spółek komandytowo- akcyjnych

25-10-2016

Sprawa dotyczyła osoby fizycznej (dalej: „Wnioskodawca”, „Podatnik”), która wraz z drugą osobą fizyczną oraz spółką z ograniczoną odpowiedzialnością była wspólnikiem w spółce jawnej. Spółka ta powstała z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: „SKA”). Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem do organu podatkowego czy
w razie wystąpienia ze spółki jawnej powstanie jakikolwiek przychód
i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z otrzymaniem składników majątku spółki. Według podatnika otrzymanie przez niego składników majątku w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej nie będzie rodziło po jego stronie przychodu (art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy o PIT).

Ze stanowiskiem Wnioskodawcy nie zgodził się jednak organ skarbowy, który stwierdził, że w momencie wystąpienia Podatnika ze spółki jawnej – powstałej z przekształcenia SKA, w której Podatnik był akcjonariuszem – otrzymane przez niego środki pieniężne wypracowane przez SKA, stanowić będą przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o PIT. Uzasadniając swoje stanowisko organ zwrócił uwagę na fakt, iż akcjonariusz SKA jest opodatkowany na poziomie wypłacanej mu dywidendy, a nie jak w przypadku innych wspólników spółek osobowych na bieżąco. Gdyby przyjąć stanowisko Podatnika za prawidłowe, w sytuacji zatrzymania zysku w SKA i jego dystrybucji na rzecz akcjonariusza dopiero w momencie jego wystąpienia ze spółki, po jej przekształceniu w spółkę osobową inną niż SKA, doszłoby do podwójnego nieopodatkowania dochodów co byłoby sprzeczne z generalną zasadą opodatkowania wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT.

Stanowisko organu potwierdził wyrok WSA z 12.03.2014 r. w którym Sąd wskazał, iż art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy o PIT nie dotyczy przychodów wspólnika spółki jawnej, powstałej z przekształcenia SKA, który wcześniej posiadał status akcjonariusza w tej spółce odnośnie majątku w stosunku do którego nie było podjętej uchwały o wypłacie dywidendy.

Z powyższymi stanowiskami nie zgodził się NSA. Wskazał, że były akcjonariusz SKA, który nie otrzymał dywidendy, może po przekształceniu spółki w jawną nie płacić podatku otrzymanego przy wystąpieniu ze spółki. W opinii Sądu, ani organ podatkowy, ani sąd nie mają prawa, aby ingerować w ustalenia ustawodawcy. Jeżeli więc nie wprowadził on ograniczeń w stosowaniu przedstawionej formy optymalizacji oznacza to, iż jest ona dozwolona.

Źródło: Wyrok NSA z 4 października 2016 r. o sygn. akt II FSK 2538/14

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anita Olbrych