Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Prewspółczynnik w VAT i inne zmiany w podatkach w 2016 roku

05-01-2016

Kto będzie zobowiązany stosować prewspółczynnik w VAT? Jak będziemy od początku 2016 roku ujmować korekty w podatkach dochodowych? Poniżej wskazujemy na najważniejsze w naszej ocenie zmiany, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

Zmiany przepisów ustawy o VAT - prewspółczynnik

Od 1 stycznia 2016r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w zakresie odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do innych celów. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o VAT dotyczące ustalania wskaźnika proporcji, nie regulują sytuacji wykonywania przez podatników także czynności pozostających poza zakresem ustawy o VAT.

Od nowego roku podatnik, który nie będzie mógł przypisać nabywanych towarów i usług wyłącznie do celów działalności gospodarczej, będzie musiał ustalić, w jakiej proporcji wydatek dotyczy działalności gospodarczej, a w jakiej innych celów.

W ustawie nie wskazano wprost sposobów określenia prewspółczynnika. W praktyce zatem sposób jego kalkulacji może wywoływać spory między podatnikami a organami podatkowymi.

Zmiany przepisów ustawy o CIT

Koniec korekt kosztów podatkowych od niezapłaconych faktur

Od 1 stycznia 2016 uchylony zostaje przepis art. 15b ustawy o CIT dot. korekty kosztów podatkowych w przypadku nieuregulowania w terminie zobowiązań. Wprowadzone w 2013 roku przepisy miały przyczynić się do likwidacji zatorów płatniczych i poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorców. Niestety nie spełniły pokładanych w nich nadziei a nałożone na podatników obowiązki doprowadziły jedynie do zwiększenia obciążeń administracyjnych. Od 1 stycznia 2016 roku podatnicy nie będą mieli obowiązku pomniejszać kosztów uzyskania przychodów o kwoty nieuregulowanych zobowiązań w określonych terminach.

Na podstawie przepisów przejściowych podatnicy, którzy zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2015 roku dokonali zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, będą mogli, po uregulowaniu zobowiązań kontrahentowi, zwiększyć koszty uzyskania przychodów.

Zmiany dotyczące korekty przychodów i kosztów podatkowych

Od 1 stycznia 2016r obowiązywać będą przepisy określające zasady korygowania przychodów i kosztów podatkowych. Dotychczas brak było takich zasad, co było przyczyną sporów z organami podatkowymi.

Od nowego roku korekty przychodów i kosztów podatkowych, będą rozliczane co do zasady na bieżąco tj. w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Obowiązek dokonania korekty wstecz będzie ciążył na podatnikach wyłącznie w przypadku kiedy korekta, będzie spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką.