Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej.

16-08-2016

Podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 6 lipca 2016 r.
o podatku od sprzedaży detalicznej, ma na celu wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego nowej daniny zwanej podatkiem od sprzedaży detalicznej. Podatek ten ma obciążać bezpośrednio przychody z tytułu odpłatnego zbycia towarów. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu ustawy głównym jej celem jest zwiększenie dochodów podatkowych budżetu państwa.

Ustawa wskazuje, iż podatnikami podatku od sprzedaży są sprzedawcy detaliczni a przedmiotem opodatkowania jest przychód ze sprzedaży detalicznej. Samą sprzedaż detaliczną ustawa definiuje jako „dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów (wyłącznie rzeczy ruchomych) konsumentom na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa oraz poza lokalem przedsiębiorstwa”

W ustawie wskazano, że podstawę opodatkowania podatkiem stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 000 000 zł.

Określono również stawki podatku który wynoszą odpowiednio:

  1. 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa nie przekracza kwoty 170 000 000,00 zł netto;
  2. 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000,00 zł netto – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000,00 zł netto.

Doprecyzowano, że sprzedawcy detaliczni, których przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekroczy 17 000 000 zł netto, nie będą zobowiązani do składania deklaracji podatkowej o wysokości podatku.

Ustawa wejdzie w życie już 1 września 2016 roku.

Czytaj dalej w materialee źródłowym.

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej.

Autorzy artykułu: Piotr Ryniewicz, Anita Olbrych