Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Projekt ustawy przewidujący możliwość bieżącego ujęcia korekty przychodów i kosztów

24-06-2015

W Sejmie trwają pracę nad projektem ustawy wprowadzającym możliwość bieżącego ujęcie korekt przychodów i kosztów, w przypadku gdy nie wynikają one z błędu lub pomyłki.

W Sejmie trwają pracę nad ustawą o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Przewiduje ona również zmiany w zakresie podatków dochodowych. Zgodnie z jej treścią fakty mające wpływ na korektę podstawy opodatkowania, które nastąpiły w późniejszym okresie rozliczeniowym, nie powinny być rozpoznawane ze skutkiem wstecz, lecz powinny być rozliczane w bieżącym okresie rozliczeniowym. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkującej zmianą wartości sprzedaży, a tym samym uprawniającej do zmniejszenia lub zwiększenia przychodu podlegającego opodatkowaniu, korekta po stronie przychodów, jak i kosztów podatkowych, powinna odbywać się w bieżącym okresie rozliczeniowym, tj. w dacie jej wystawienia i odpowiednio otrzymania. Rozwiązania te nie będą jednak dotyczyć przypadków, gdy korekta przychodu lub kosztu uzyskania przychodu spowodowana jest błędem lub pomyłką.

Projektowana ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., jednak zgodnie z przepisem przejściowym, przedmiotowe rozwiązania będą miały zastosowanie do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed dniem jej wejścia w życie.

Źródło: Vademecum Doradcy Podatkowego