Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przedłużenie terminu zwrotu podatku VAT a kontrola krzyżowa

20-06-2017

Przedmiotem sporu była sprawa polskiego Podatnika, który w deklaracji VAT-7 złożonej za listopad 2014 r. wykazał nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym i wniósł o jego zwrot na rachunek bankowy w terminie 60 dni. Organ podatkowy postanowił dokładnie zweryfikować rozliczenia Podatnika z zagranicznymi kontrahentami, dlatego przedłużył termin zwrotu podatku do zakończenia podjętych czynności sprawdzających.

Na przedłużenie terminu zwrotu podatku nie zgodził się Podatnik. Sprawa ostatecznie trafiła na wokandę sądów administracyjnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej: WSA) uwzględnił skargę Podatnika. WSA podkreślił, że prowadzenie kontroli krzyżowej jest możliwe jedynie w ramach wszczętego wobec podatnika postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, nie zaś poza nim. Ponadto, w ocenie WSA, organ podatkowy niedostatecznie umotywował potrzebę dodatkowego sprawdzenia rozliczeń Podatnika za listopad 2014 r.  Ze stanowiskiem WSA nie zgodził się organ podatkowy, który wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA).

NSA oddalił skargę kasacyjną i przyznał rację Podatnikowi. Swoje uzasadnienie NSA oparł w szczególności na uchwale 7 sędziów z dnia 24 października 2016 r., sygn. akt I FPS 3/16, w której stwierdzono, że w przypadku przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku w związku z weryfikacją prowadzoną na podstawie art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT w ramach czynności sprawdzających, o których mowa w dziale V Ordynacji podatkowej, nie jest możliwe żądanie od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą przedstawienia dokumentów w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności. NSA dodał, że przedłużenia terminu zwrotu podatku VAT nie można uzasadniać czynnościami, które nie mieszczą się w zakresie danej procedury weryfikacyjnej podatnika.

 

Źródło:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2017 r., sygn. akt I FSK 201/17

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2176/15

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Anna Ganczarska