Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przejęcie na własność zastawionych rzeczy nie jest przychodem podatkowym Spółki

06-06-2017

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się Spółka świadcząca na rzecz swoich klientów m.in. usługi udzielania pożyczek. Spółka zabezpiecza zwrot niektórych pożyczek poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na majątku ruchomym pożyczkobiorców lub w drodze przeniesienia własności rzeczy na podstawie umowy przewłaszczenia.

Wątpliwości Spółki dotyczyły podatkowych konsekwencji przejęcia na własność rzeczy będących przedmiotem zastawu rejestrowego lub przedmiotem przewłaszczenia, w sytuacji, gdy klient nie spłaca rat pożyczki i wierzytelności pobocznych np. naliczonych odsetek karnych. Spółka zapytała, czy takie przejęcie rzeczy pożyczkobiorców będzie dla niej skutkowało powstaniem obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego w świetle ustawy o CIT.

W ocenie Spółki, będzie ona zobligowana do rozpoznania przychodu podatkowego jedynie z tytułu otrzymanych odsetek od udzielonych pożyczek i innych należności pobocznych, które nie zostały spłacone przez pożyczkobiorców i nie zostały opodatkowane podatkiem CIT jako przychód podatkowy.  Spłata kwoty głównej pożyczki jest, zdaniem Spółki, dla niej neutralna podatkowo.

Ze stanowiskiem Spółki zgodził się organ podatkowy, który wskazał, że na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Organ podkreślił, że przejęcie przez Spółkę przedmiotu zastawu lub przewłaszczenia tożsame jest ze spłatą wierzytelności przez pożyczkobiorców. Stąd, za zasadne należy uznać rozpoznanie przez Spółkę przychodu podatkowego w tej części, która dotyczy naliczonych odsetek i pozostałych wierzytelności pobocznych, niestanowiących dotąd w podatku CIT przychodu podatkowego.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 maja 2017r.., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.35.2017.1.AK.

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Anna Ganczarska