Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przejęcie przez spółkę długu wspólnika generuje po jego stronie przychód

02-03-2017

Spór dotyczył wspólników spółki jawnej, posiadającej przeważającą część udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z którą powyżsi wspólnicy zawarli jako pożyczkobiorcy umowę pożyczki.

Zamiarem wspólników było przeniesienie długu wynikającego z pożyczki na spółkę jawną.

Jeden ze wspólników wystąpił z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, w której zapytał czy nieodpłatne przejęcie przez spółkę jawną długów swoich wspólników, należy traktować jako nieodpłatne świadczenie na rzecz wspólników, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca zaznaczył, że kwota długu przejmowanego przez spółkę jawną pozostanie niezmienna, oraz zwrócił uwagę na fakt, iż wspólnicy spółki jawnej uczestniczą w jej zyskach i stratach w tej samej wysokości.

Według Wnioskodawcy przejęcie powyższego długu przez spółkę jawną nie będzie podlegać opodatkowaniu. Podatnik podkreślił, że w omawianej sytuacji, żaden ze wspólników nie uzyska korzyści majątkowej, gdyż nadal jako wspólnicy spółki jawnej pozostaną oni zobowiązani do spłaty pożyczki.

Organ uznał powyższe stanowisko za nieprawidłowe. W jego opinii w wyniku przejęcia zadłużenia przez spółkę jawną po stronie wspólników – w tym wnioskodawcy – powstanie realna korzyść majątkowa. Wynika to z faktu, iż dług zostanie nieodpłatnie przejęty przez odrębny podmiot gospodarczy. W związku z czym, kwota zadłużenia, przejęta przez spółkę jawną stanowić będzie podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sprawa trafiła następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który potwierdził stanowisko organu, wskazując, że z chwilą przejęcia długu przez spółkę jawną, wspólnik zostaje z tego zobowiązania zwolniony, co prowadzi do zmniejszenia się jego pasywów i powiększenia jego majątku o wartość długów, których nie ma obowiązku spłacić. Co z kolei generuje po jego stronie przychód podlegający opodatkowaniu.

Powyższe stanowisko potwierdził również NSA w wyroku z dnia 14.02.2017 roku. Orzeczenie jest prawomocne.

 

Źródło:

Wyrok NSA z dnia 14.02.2017 r. o sygn. II FSK 115/15.

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anna Ganczarska