Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową – neutralne podatkowo

09-05-2017

Spór dotyczył spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, która zwróciła się do Ministra Finansów o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków połączenia spółki osobowej ze spółką kapitałową. Wnioskodawca wskazał, iż zamierza dokonać połączenia spółki kapitałowej ze spółką jawną bądź komandytową. Połączenie ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku spółki osobowej (spółka przejmowana) w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej (spółka przejmująca), wydane wspólnikom spółki osobowej. Nadwyżka wartości majątku spółki przejmowanej ponad wartość nominalną objętych udziałów odniesiona ma zostać na kapitał zapasowy spółki kapitałowej. Przedstawiona przez spółkę wątpliwość dotyczyła możliwości powstania przychodu podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Według Wnioskodawcy w przedstawionym stanie przyszłym, zastosowanie powinny znaleźć art. 12 ust. 4 pkt 4 oraz art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu przejęcia przez niego majątku spółki osobowej, zarówno w części przekazanej na kapitał zakładowy i zapasowy.

Organ podatkowy uznał jednak stanowisko podatnika za nieprawidłowe, wskazując, że wspomniane wyłączenia wynikające z art. 12 ust. 4 pkt 4 i pkt 11 nie znajdą zastosowania. Stwierdził, że przejęcie spółki osobowej nie będzie neutralne podatkowo, bo spółka kapitałowa uzyska przychód – art. 12 ust. 1 ustawy o CIT.

Podatnik nie zgadzając się z fiskusem, złożył skargę do WSA, który potwierdził stanowisko spółki – uznając, że przedstawiona sytuacja stanowić będzie dla celów podatkowych wniesienie aportu do spółki kapitałowej w zamian za wydane udziały. W związku z czym zastosowanie znajdą podniesione przez podatnika przepisy wyłączające konieczność rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Sąd przytoczył również wyrok NSA z 28 lipca 2016 r. o sygn. akt II FSK 1732/14 potwierdzające potwierdzający przedstawione stanowisko w analogicznej sprawie.

 

Źródło:

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 21 marca 2017 r. o sygn. I SA/Łd 91/17

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anna Ganczarska