Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przekazanie majątku zlikwidowanej spółki, a powstanie przychodu podatkowego

28-07-2015

Spółka po likwidacji zamierza przekazać majątek na rzecz jej jedynego wspólnika. W jej opinii w związku z przekazaniem majątku nie powstaje po jej stronie przychód podatkowy. Czy jej stanowisko jest właściwe?

Spółka zwróciła się z zapytaniem do Fiskusa, czy w przypadku przekazania majątku zlikwidowanej spółki na rzecz jej jedynego wspólnika powstanie po jej stronie przychód podatkowy. W opinii spółki ww. czynność nie doprowadzi do powstania po jej stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu. Według spółki jedyną stroną po której powstanie przychód podlegający opodatkowaniu 19% p.d.p, będzie Wspólnik na rzecz, którego zostanie przekazany majątek.

Fiskus jednak potwierdził stanowisko pytającego jedynie połowicznie, uznając iż wspomniana czynność spowoduje powstanie przychodu podatkowego, również po stronie spółki. Urzędnicy stwierdzili, że przesunięcie składników majątkowych z aktywów spółki do aktywów wspólnika prowadzi do przejścia ich własności. Przez co spółka otrzymuję przychód z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych.

Spółka nie chcąc zgodzić się z opinią urzędników powyższą interpretacje zaskarżyła i wygrała. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że przeniesienie majątku zlikwidowanej spółki na rzecz wspólnika nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie spółki. Co więcej nie stanowi odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych. Argumentując swoje stanowisko NSA wskazało na fakt, iż spółka nie uzyskała żadnego przysporzenia w związku z przekazaniem majątku.

Źródło: Rzeczpospolita z dnia 20 lipca 2015 r., s. C6. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 lutego 2013 r. (sygn. III SA/Wa 2073/12).