Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przekształcenie w spółkę osobową daje możliwość optymalizacji podatkowej

29-03-2016

Spółka nie ma prawa do amortyzowania tej części środków trwałych i praw, którą wniesiono na jej kapitał zapasowy. Może jednak to zmienić zmieniając spółkę w spółkę osobową.

Sprawa dotyczyła sytuacji, w której do spółki kapitałowej wspólnicy za otrzymane udziały lub akcje wnoszą najpierw środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w formie aportu, a następnie przekształcają spółkę w spółkę osobową. W momencie gdy wartość wniesionego aportu jest wyższa niż nominalna wartość otrzymanych udziałów lub akcji to nadwyżka zamiast na kapitał zakładowy trafia na kapitał zapasowy. Pozwala to z jednej strony obniżyć przychód powstały po stronie wspólnika obejmującego udziały, gdyż jak wskazuje art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT i art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT – przychodem wspólnika z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej jest wyłącznie wartość nominalna udziałów lub akcji. Jednak z drugiej strony jest to rozwiązanie niekorzystne dla samej spółki kapitałowej, która taki aport otrzymała. Wszystko spowodowane jest przepisem wynikającym z art. 16 ust.1 pkt 63d ustawy o CIT, który nie pozwala do kosztów podatkowych zaliczyć odpisów amortyzacyjnych od tej części aportu, która trafiła na kapitał zapasowy.

Sprawa ma się odmiennie gdy spółka kapitałowa przekształci się w osobową gdyż w przepisach ostawy o PIT nie znajdziemy analogicznego przepisu do art. 16 ust. 1 pkt 63d ustawy o CIT. Wynika to z faktu, iż w spółkach osobowych nie mamy do czynienia z podziałem na kapitały. Dzięki przekształceniu, podatnikiem podatku dochodowego przestaje być sama spółka, a stają się wspólnicy, którzy ustalając swoje przychody i koszty uwzględniają odpowiednią część odpisów amortyzacyjnych.
Organy podatkowe są jednak zdania, iż odpisy dokonywane przez wspólników nie mogą być wyższe od tych, do których prawo miała spółka kapitałowa przed przekształceniem. Fiskus powołuje się w tym miejscu na zasadę sukcesji generalnej wynikającą z art. 93a par. 2 pkt 1 lit.b ordynacji podatkowej. Zgodnie z powyższą zasadą spółka osobowa powstała poprzez przekształcenie spółki kapitałowej wstępuję we wszystkie prawa i obowiązki poprzedniej spółki.

Naczelny Sąd Administracyjny w najnowszym orzecznictwie (m.in. wyroki z 15 marca br. o sygn. akt II FSK 3541/13, II FSK 3542/13, II FSK 3543/13, II FSK 3544/13) stanął jednak po stronie podatników, uznając, że w spółkach osobowych nie można zastosować ograniczeń w amortyzacji wynikających z przepisów dla spółek kapitałowych. W uzasadnieniu wyroku możemy przeczytać: „Brak uregulowań w tej materii w ustawie o PIT faktycznie stwarza możliwość optymalizacji rozliczeń podatkowych, ale skoro nie ma przepisu, to nie można tego zabronić”.

Czytaj dalej w materiale źródłowym. 
Wyroki NSA z 15 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 3541/13, II FSK 3542/13, II FSK 3543/13, II FSK 3544/13