Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przychód z nieodpłatnych świadczeń - Podatek jest tylko wtedy, gdy dostajemy za darmo

13-12-2017

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ogólnie pojętej mechaniki samochodowej, tj. naprawy, konserwacji pojazdów samochodowych oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej części samochodowych. Spółka planuje zawrzeć długoletni kontrakt handlowy, na mocy którego zobowiązuje się do zakupu w danym roku określonej liczby produktów, wykorzystywanych następnie w jej podstawowej działalności. Kontrahent w ramach umowy świadczył będzie na rzecz Wnioskodawcy usługi wspierające, tj. szkolenia personelu z zakresu wykorzystywania produktów, opieka techniczna, audyty techniczne. Świadczenia te są nieodłączną częścią umowy oraz są ściśle powiązane z prawidłowym  wykorzystywanie zakupionych produktów. Cena zakupionych produktów obejmuje wartość wskazanych świadczeń dodatkowych.

Wnioskodawca poddał do rozpatrzenia kwestię otrzymanych świadczeń doraźnych, (m.in. opieka techniczna, audyty techniczne czy szkolenia personelu) i ich konsekwencji podatkowych, tj. powstania ewentualnego przychodu i konieczność jego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej „CIT”).

Spółka twierdziła, że po jej stronie nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT, gdyż opisane świadczenia są ściśle powiązanym elementem realizowanych usług (jak wskazano w umowie, cena zakupionych produktów obejmuje także wartość świadczeń dodatkowych, tzw. wspierających) i mają na celu prawidłowe wykorzystywaniu nabywanych produktów przez Wnioskodawcę. Co za tym idzie, nie można ich uznać za świadczenia nieodpłatne, z których przychód podlegałby opodatkowaniu.

Organ podatkowy zgodził się z argumentacją Wnioskodawcy i uznał jego stanowisko za prawidłowe.

Ze świadczeniem nieodpłatnym mamy do czynienia w sytuacji, gdy jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, a drugi to świadczenie otrzymuje nieodpłatnie (bez zapłaty wynagrodzenia, bądź innego ekwiwalentu powodujące powstanie po jego stronie kosztu), zwiększając  w ten sposób swoje przychody podatkowe.
 

Uznać należy, że wskazane świadczenia nie stanowią czynności nieodpłatnych, gdyż są nierozerwalną częścią umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a kontrahentem, zgodnie z którą obie strony mają prawa i obowiązki. W konsekwencji następuje zachowanie ekwiwalentności za realizację kontraktu. Co za tym idzie, Wnioskodawca nie osiągnie przychodu podatkowego z tytułu otrzymanych od kontrahenta świadczeń z zakresu wsparcia działalności gospodarczej w ramach zawartego kontraktu.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 listopada 2017,nr.: 0111-KDIB2-1.4010.233.2017.2.ZK

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Anna Ganczarska